รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
2 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
3 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE
4 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE
5 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
6 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE
7 B6020040 นางสาวพัสตราภรณ์ อิสสะอาด  EE
8 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE
9 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
10 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
11 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
12 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
13 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE
14 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  EE
15 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE
16 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE
17 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE
18 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE
19 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE
20 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
21 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE
22 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE
23 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
24 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE
25 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
26 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE
27 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE
28 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
29 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
30 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.