รายชื่อนศ.
รายวิชา551263 : THERMO-FLUID SYSTEM
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก  Mechatronics Engineering
2 B6315269 นายอัคพล การอินทร์  Mechatronics Engineering
3 B6324179 นายอนุวัต อุ่นอุพันธ์  Mechatronics Engineering
4 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering
5 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว  Mechatronics Engineering
6 B6334734 นางสาวสุทัตตา พัชนี  Mechatronics Engineering
7 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering
8 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering
9 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา  Mechatronics Engineering
10 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering
11 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering
12 B6334741 นายพลวรรธน์ กลิ่นสุคนธ์  Mechatronics Engineering
13 B6324209 นายพฤหัส วงษทองอยู่  Mechatronics Engineering
14 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering
15 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering
16 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก  Mechatronics Engineering
17 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์ นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering
18 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Mechatronics Engineering
19 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering
20 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering
21 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์  Mechatronics Engineering
22 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering
23 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering
24 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน  Mechatronics Engineering
25 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering
26 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering
27 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering
28 B6320898 นายชัยธวัช เจิมจันทึก  Mechatronics Engineering
29 B6101695 นางสาวจุฑามาศ ภู่สูงเนิน  Mechatronics Engineering
30 B6315559 นางสาวจารุวัลย์ นิธิพรเพชร  Mechatronics Engineering
31 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering
32 B6323899 นายกิตติศักดิ์ กุลด้วง  Mechatronics Engineering
33 B6320935 นายกรีติวัฒน์ ไชยศิลป  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.