รายชื่อนศ.
รายวิชา528416 : SAFETY ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering
2 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering
3 B6107482 นางสาวกัญญาภา จิณห์วราวงศ์  Environmental Engineering
4 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE
5 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE
6 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering
7 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE
8 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering
9 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME
10 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering
11 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering
12 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering
13 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering
14 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering
15 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering
16 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering
17 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE
18 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering
19 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering
20 B5916528 นายชัยธวัฒน์ ชัยธนสุวรรณ  PE
21 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering
22 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering
23 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
24 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE
25 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE
26 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
27 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
28 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering
29 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
30 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE
31 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE
32 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering
33 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering
34 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME
35 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
36 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering
37 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering
38 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
39 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE
40 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE
41 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering
42 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering
43 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering
44 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering
45 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering
46 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE
47 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE
48 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE
49 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering
50 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
51 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE
52 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE
53 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering
54 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE
55 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE
56 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE
57 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering
58 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering
59 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE
60 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering
61 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering
62 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE
63 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering
64 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering
65 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE
66 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
67 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering
68 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE
69 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering
70 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  PE
71 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering
72 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering
73 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering
74 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering
75 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE
76 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE
77 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering
78 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering
79 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE
80 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering
81 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
82 B6131401 นายรัชพล ภู่บุบผากาญจน  Environmental Engineering
83 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering
84 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering
85 B6136116 นายวรัชนน ดาผา  PE
86 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME
87 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering
88 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering
89 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering
90 B6106546 นางสาวศิรภัสสร ญาติครบุรี  PE
91 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว  PE
92 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering
93 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering
94 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก  Environmental Engineering
95 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering
96 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering
97 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE
98 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering
99 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering
100 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering
101 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME
102 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering
103 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
104 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง  PE
105 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE
106 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
107 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering
108 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering
109 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering
110 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
111 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.