รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6429874 นายโอภาส วิภารัมย์  Mechatronics Engineering
2 B6422448 นายเอกราช ลู่โยธา  Mechatronics Engineering
3 B6421731 นายเอกนรินทร์ ทองคำ  Mechatronics Engineering
4 B6416218 นางสาวเบญจลักษณ์ บัวพรมมา  Mechatronics Engineering
5 B6422608 นายเทวฤทธิ์ ไทยธานี  Mechatronics Engineering
6 B6416287 นายเจษฎา อภัยรัตน์  Mechatronics Engineering
7 B6421526 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติกุล คำภู  Mechatronics Engineering
8 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา  Mechatronics Engineering
9 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering
10 B6416584 นายอัจฉริยะกิตติ์ พู่พงษ์  PRECISION ENGINEERING
11 B6416621 นายอรัญธรรม ฟุ้งจันทึก  PRECISION ENGINEERING
12 B6421748 นายอภิสิทธิ์ สินสันเทียะ  Mechatronics Engineering
13 B6427979 นายอภิสิทธิ์ ใจไทย  Mechatronics Engineering
14 B6416058 นายอนันต์ วงค์วิลาส  Mechatronics Engineering
15 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering
16 B6421595 นางสาวสุภาพร จันทร์ไทย  Mechatronics Engineering
17 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering
18 B6425111 นางสาวสุนิสา บัวทองสุข  PRECISION ENGINEERING
19 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์  Mechatronics Engineering
20 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering
21 B6422639 นายสุธากร รัดรอดกิจ  Mechatronics Engineering
22 B6416041 นายสิทธิพร เป่งคอนสาร  Mechatronics Engineering
23 B6416263 นายสหรัฐ บุญลาภ  Mechatronics Engineering
24 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering
25 B6429836 นายศุภาชัย เจริญครบุรี  Mechatronics Engineering
26 B6415914 นายศิริวัฒน์ ธนนุกุล  Mechatronics Engineering
27 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering
28 B6421847 นางสาวศญา วรกุลชร  PRECISION ENGINEERING
29 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering
30 B6416089 นายวายุ สุดตา  Mechatronics Engineering
31 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย  Mechatronics Engineering
32 B6416096 นายวสันต์ บุบผาดี  Mechatronics Engineering
33 B6416027 นายวสันต์ สัญจรดง  Mechatronics Engineering
34 B6425074 นายรุจิพงษ์ จันทร์เขียว  Mechatronics Engineering
35 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING
36 B6416225 นายรัฐศาสตร์ รอบพรมราช  Mechatronics Engineering
37 B6421649 นายรังสิมันต์ ขุนทอง  Mechatronics Engineering
38 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering
39 B6422585 นายภาสกร ลีสอนตะ  Mechatronics Engineering
40 B6421700 นายภาศุ วงษ์จันทร์แดง  Mechatronics Engineering
41 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  Mechatronics Engineering
42 B6415853 นายภัทรกร ใจหมื่น  Mechatronics Engineering
43 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ  Mechatronics Engineering
44 B6429843 นายพัสกร ทองแก้ว  Mechatronics Engineering
45 B6416270 นางสาวพัชรพร ดางขุนทด  Mechatronics Engineering
46 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING
47 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
48 B6427993 นายพงษ์พันธ์ ศรีแก้ว  Mechatronics Engineering
49 B6422653 นายปรีชาพล วงศ์ดี  PRECISION ENGINEERING
50 B6212124 นายปภังกร พลแสน  Mechatronics Engineering
51 B6415952 นายนิมิตร ภิญโญยิ่ง  Mechatronics Engineering
52 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  PRECISION ENGINEERING
53 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering
54 B6428006 นายธนายุทธ์ ตองทอง  Mechatronics Engineering
55 B6421724 นายธนาคาร จันสะหา  Mechatronics Engineering
56 B6416607 นายธนากรณ์ ปราบงูเหลือม  PRECISION ENGINEERING
57 B6421632 นายธนะสิทธิ์ เลิศฤทธิ์ธนสิน  Mechatronics Engineering
58 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด  Mechatronics Engineering
59 B6416102 นายธนดล อุดมทรัพย์  Mechatronics Engineering
60 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING
61 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี  Mechatronics Engineering
62 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering
63 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering
64 B6416133 นายณัฐวุฒิ ฉุยทองดี  Mechatronics Engineering
65 B6421601 นายณัฐพล สุวรรณ  Mechatronics Engineering
66 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ  Mechatronics Engineering
67 B6416577 นางสาวณัฎฐณิชา บุตรา  PRECISION ENGINEERING
68 B6416188 นายชุมพล ภูสำเภา  Mechatronics Engineering
69 B6416614 นายชัยณภัทร แนมขุนทด  PRECISION ENGINEERING
70 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering
71 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING
72 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์  Mechatronics Engineering
73 B6421618 นายจักรพงศ์ สุวรรณเชษฐ  Mechatronics Engineering
74 B6422592 นายจักรกฤษ โฉสูงเนิน  Mechatronics Engineering
75 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง  PRECISION ENGINEERING
76 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering
77 B6415945 นายกิตติภูมิ พงษ์รุ่งเรือง  Mechatronics Engineering
78 B6427962 นายกันต์พงษ์ ศรีวัฒนาธนกุล  Mechatronics Engineering
79 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.