รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6421793 นางสาวกนกพร ทองสุข  Mechatronics Engineering
2 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering
3 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering
4 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING
5 B6235369 นางสาวกัญญาภัค มีไทย  Mechatronics Engineering
6 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering
7 B6416126 นางสาวกิตติมา ยนต์กิจ  Mechatronics Engineering
8 B6429645 นายขจรพงษ์ สมบูรณ์  PRECISION ENGINEERING
9 B6415983 นายจรัสรวี คงดีเพียร  Mechatronics Engineering
10 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering
11 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering
12 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING
13 B6416140 นายชนน นินนานนท์  Mechatronics Engineering
14 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering
15 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING
16 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  PRECISION ENGINEERING
17 B6421663 นายชวัลวิทย์ ดีเกิด  Mechatronics Engineering
18 B6428013 นายชากร วิริยะ  Mechatronics Engineering
19 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering
20 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering
21 B6233785 นายซอยีไวยัน   Mechatronics Engineering
22 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์  Mechatronics Engineering
23 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering
24 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering
25 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering
26 B6429867 นายณรงค์เกียรติ เมืองดี  Mechatronics Engineering
27 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering
28 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering
29 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering
30 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering
31 B6421755 นายธนพงศ์ หมื่นฤทธิ์  Mechatronics Engineering
32 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering
33 B6421564 นายธฤต รุ่งเรืองไพบูลย์  Mechatronics Engineering
34 B6422646 นายธัญญวัฒน์ สุมทุม  Mechatronics Engineering
35 B6416119 นายธีรวัฒน์ ใจลังกา  Mechatronics Engineering
36 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering
37 B6429898 นายนราธิป หมั่นจำรูญ  Mechatronics Engineering
38 B6416010 นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์  Mechatronics Engineering
39 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering
40 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING
41 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING
42 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING
43 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering
44 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING
45 B6429881 นายพงศธร สุวรรณี  Mechatronics Engineering
46 B6428020 นายพงษ์เพชร พงษ์นิล  Mechatronics Engineering
47 B6422561 นายพศิน โฉสูงเนิน  Mechatronics Engineering
48 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING
49 B6416072 นายภัทรพล แสงบัวภา  Mechatronics Engineering
50 B6416034 นายภาคภูมิ ศรีสมโภชน์  Mechatronics Engineering
51 B6416164 นายมานพ เอื้อเฟื้อ  Mechatronics Engineering
52 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering
53 B6422578 นายรณพีร์ วังวงษ์  Mechatronics Engineering
54 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering
55 B6415969 นางสาวรังสิมันตุ์ พานกระโทก  Mechatronics Engineering
56 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์  Mechatronics Engineering
57 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering
58 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering
59 B6421717 นายวิลาส แซ่จ๋าว  Mechatronics Engineering
60 B6421588 นายวีรฐา จำปาทอง  Mechatronics Engineering
61 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING
62 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering
63 B6416171 นายศุภชัย เวรูริยะ  Mechatronics Engineering
64 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering
65 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering
66 B6421533 นายสหรัฐ พรแช่ม  Mechatronics Engineering
67 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering
68 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering
69 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering
70 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering
71 B6415921 นายอดิศักดิ์ บุญรักษา  Mechatronics Engineering
72 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering
73 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING
74 B6428037 นายอำนาจ โฮมสูงเนิน  Mechatronics Engineering
75 B6432294 นายอำนาจ นิลชา  Mechatronics Engineering
76 B6421670 นายเกียรติศักดิ์ เงางาม  Mechatronics Engineering
77 B6421625 นายเจษฎา ชาญสูงเนิน  Mechatronics Engineering
78 B6421656 นายเฉลิมชาติ เกิดศิลป์  Mechatronics Engineering
79 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering
80 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering
81 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
82 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING
83 B6416003 นายเวชสุนันท์ อนะมาน  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.