รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6421793 นางสาวกนกพร ทองสุข  Mechatronics Engineering10
2 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล  Mechatronics Engineering10
3 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
4 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
5 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering10
6 B6416126 นางสาวกิตติมา ยนต์กิจ  Mechatronics Engineering60
7 B6429645 นายขจรพงษ์ สมบูรณ์  PRECISION ENGINEERING10
8 B6415983 นายจรัสรวี คงดีเพียร  Mechatronics Engineering10
9 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
10 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering10
11 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ  PRECISION ENGINEERING10
12 B6416140 นายชนน นินนานนท์  Mechatronics Engineering10
13 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering10
14 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน  PRECISION ENGINEERING10
15 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์  PRECISION ENGINEERING10
16 B6421663 นายชวัลวิทย์ ดีเกิด  Mechatronics Engineering10
17 B6428013 นายชากร วิริยะ  Mechatronics Engineering10
18 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก  Mechatronics Engineering10
19 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering10
20 B6233785 นายซอยีไวยัน   Mechatronics Engineering10
21 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์  Mechatronics Engineering10
22 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง  Mechatronics Engineering10
23 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
24 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี  Mechatronics Engineering10
25 B6429867 นายณรงค์เกียรติ เมืองดี  Mechatronics Engineering10
26 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering10
27 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering10
28 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering10
29 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
30 B6421755 นายธนพงศ์ หมื่นฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
31 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี  Mechatronics Engineering10
32 B6421564 นายธฤต รุ่งเรืองไพบูลย์  Mechatronics Engineering10
33 B6422646 นายธัญญวัฒน์ สุมทุม  Mechatronics Engineering10
34 B6416119 นายธีรวัฒน์ ใจลังกา  Mechatronics Engineering60
35 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering10
36 B6429898 นายนราธิป หมั่นจำรูญ  Mechatronics Engineering10
37 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย  Mechatronics Engineering10
38 B6416010 นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์  Mechatronics Engineering10
39 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง  Mechatronics Engineering10
40 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING10
41 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
42 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  PRECISION ENGINEERING10
43 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล  Mechatronics Engineering10
44 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
45 B6429881 นายพงศธร สุวรรณี  Mechatronics Engineering10
46 B6428020 นายพงษ์เพชร พงษ์นิล  Mechatronics Engineering10
47 B6422561 นายพศิน โฉสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
48 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล  PRECISION ENGINEERING10
49 B6416072 นายภัทรพล แสงบัวภา  Mechatronics Engineering10
50 B6416034 นายภาคภูมิ ศรีสมโภชน์  Mechatronics Engineering10
51 B6416164 นายมานพ เอื้อเฟื้อ  Mechatronics Engineering10
52 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
53 B6422578 นายรณพีร์ วังวงษ์  Mechatronics Engineering10
54 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
55 B6415969 นางสาวรังสิมันตุ์ พานกระโทก  Mechatronics Engineering10
56 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์  Mechatronics Engineering10
57 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ  Mechatronics Engineering10
58 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา  Mechatronics Engineering12
59 B6421717 นายวิลาส แซ่จ๋าว  Mechatronics Engineering10
60 B6421588 นายวีรฐา จำปาทอง  Mechatronics Engineering10
61 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  PRECISION ENGINEERING10
62 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering10
63 B6416171 นายศุภชัย เวรูริยะ  Mechatronics Engineering10
64 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์  Mechatronics Engineering10
65 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering10
66 B6421533 นายสหรัฐ พรแช่ม  Mechatronics Engineering10
67 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering10
68 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering10
69 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก  Mechatronics Engineering10
70 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
71 B6415921 นายอดิศักดิ์ บุญรักษา  Mechatronics Engineering10
72 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย  Mechatronics Engineering10
73 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า  PRECISION ENGINEERING10
74 B6432294 นายอำนาจ นิลชา  Mechatronics Engineering10
75 B6428037 นายอำนาจ โฮมสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
76 B6421670 นายเกียรติศักดิ์ เงางาม  Mechatronics Engineering10
77 B6421625 นายเจษฎา ชาญสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
78 B6421656 นายเฉลิมชาติ เกิดศิลป์  Mechatronics Engineering10
79 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering10
80 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering10
81 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING10
82 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
83 B6416003 นายเวชสุนันท์ อนะมาน  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.