รายชื่อนศ.
รายวิชา203325 : ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
7 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
30 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
35 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
37 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
38 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา  HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
39 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
40 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
41 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
42 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
43 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
44 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
45 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
46 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
47 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
48 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
49 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.