รายชื่อนศ.
รายวิชา203411 : JAPANESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering
2 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์  Mechatronics Engineering
3 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering
4 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering
5 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE
6 B6430108 นางสาววิมาฎา โกสาวัง  N/A
7 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE
8 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน  Mechatronics Engineering
9 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering
10 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
11 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE
12 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE
13 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE
14 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE
15 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering
16 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering
17 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
18 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
21 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
22 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.