รายชื่อนศ.
รายวิชา527342 : DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE
2 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE
3 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE
4 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์  TCE
5 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE
6 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE
7 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE
8 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE
9 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE
10 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE
11 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE
12 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE
13 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE
14 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE
15 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  TCE
16 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE
17 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด  TCE
18 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE
19 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE
20 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE
21 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE
22 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE
23 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE
24 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE
25 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE
26 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์  TCE
27 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE
28 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE
29 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE
30 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE
31 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE
32 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE
33 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE
34 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE
35 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
36 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  TCE
37 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE
38 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE
39 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
40 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE
41 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE
42 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE
43 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE
44 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE
45 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ  TCE
46 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE
47 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE
48 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE
49 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  TCE
50 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE
51 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE
52 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE
53 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE
54 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE
55 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE
56 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE
57 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  TCE
58 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE
59 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด  TCE
60 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE
61 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE
62 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  TCE
63 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง  TCE
64 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE
65 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE
66 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE
67 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE
68 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE
69 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE
70 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE
71 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE
72 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  TCE
73 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์  TCE
74 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE
75 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล  TCE
76 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE
77 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE
78 B6223540 นายอาคม พันวาสนา  TCE
79 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE
80 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE
81 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE
82 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE
83 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง  TCE
84 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE
85 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.