รายชื่อนศ.
รายวิชา536442 : VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering
2 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering
3 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering
4 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering
5 B6131555 นายกุฎุมพี กุลสุจริตทรัพย์  Automotive Engineering
6 B6114794 นายจักรรินทร์ เศษสุวรรณ์  Automotive Engineering
7 B6114169 นายจิรภัทร วุฒิธรรมโชติ  Automotive Engineering
8 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering
9 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering
10 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering
11 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering
12 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering
13 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
14 B6107024 นายณัฐวัฒน์ โตวิทศิรินเรศ  Automotive Engineering
15 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering
16 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
17 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering
18 B6106492 นางสาวธนภรณ์ แซ่ตั้ง  Automotive Engineering
19 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering
20 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering
21 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering
22 B6109509 นางสาวธัญธร ประชาเสริมศาสตร์  Automotive Engineering
23 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
24 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
25 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering
26 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering
27 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
28 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering
29 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering
30 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
31 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering
32 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering
33 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering
34 B6104160 นายพงษ์สิทธิ์ คำซาว  Automotive Engineering
35 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering
36 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering
37 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
38 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering
39 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
40 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
41 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering
42 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering
43 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering
44 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering
45 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering
46 B6116903 นายมาโนช ห่อไธสง  Automotive Engineering
47 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ  Automotive Engineering
48 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering
49 B6114978 นายวนศักดิ์ สมศักดิ์  Automotive Engineering
50 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering
51 B6105631 นางสาววรรณวณัช งามศิริ  Automotive Engineering
52 B6117221 นายวรวิช อนันตโสภณ  Automotive Engineering
53 B6131234 นางสาววราภรณ์ สุพงษ์  Automotive Engineering
54 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering
55 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering
56 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering
57 B6108786 นางสาวศศิธร บำรุงพิพัฒนพร  Automotive Engineering
58 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
59 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering
60 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering
61 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering
62 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering
63 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering
64 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering
65 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering
66 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering
67 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค  Automotive Engineering
68 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering
69 B6116842 นายเกียรติศักดิ์ หล้าสุดตา  Automotive Engineering
70 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering
71 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering
72 B6110475 นายไชยภัทร พรมมี  Automotive Engineering
73 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.