รายชื่อนศ.
รายวิชา105103 : GENERAL PHYSICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6415631 นายกริชชานนท์ นาเหล็ก  SPORTS SCIENCE10
2 B6413217 นางสาวขวัญฤดี ปะนะพุทโต  SPORTS SCIENCE10
3 B6413033 นางสาวชลธิชา ต้นทอง  Geoinformatics10
4 B6413279 นายปวิช ยวนพันธ์  SPORTS SCIENCE10
5 B6413408 นางสาวพรนภา คำลือฤทธิ์  SPORTS SCIENCE10
6 B6415648 นายพัทธดนย์ คำหล้า  SPORTS SCIENCE10
7 B6413354 นางสาวภัทราพร สีกัลยา  SPORTS SCIENCE10
8 B6413231 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช  SPORTS SCIENCE10
9 B6413200 นายอลงกรณ์ ส่งสาย  SPORTS SCIENCE10
10 B6413286 นายอิศรานุวัฒน์ ภูมิลุน  SPORTS SCIENCE10
11 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
12 B6402303 นางสาวกรกนก ณีศะนันท์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
13 B6402358 นายจิรพงษ์ พันธุ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
14 B6401757 นางสาวฐิติมา บัวชุม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6401788 นายณภัทร น้อยชม  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
17 B6402648 นางสาวณัฐชยา แก้วถาวร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
18 B6402532 นางสาวณัฐวีกานต์ แจ่มสงวน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
19 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
20 B6402372 นางสาวธันยพร หัสดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
21 B6402334 นายธีรธรรม์ ทัศนีย์พงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
22 B6402266 นางสาวนันท์นภัส ภูรินันทน์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
23 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6402402 นางสาวพรชิตา เเบนขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
25 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
26 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
27 B6402419 นางสาวภิราวรรณ ขาวประเสริฐ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
28 B6402273 นางสาววสุมดี ศรีศักดิ์นอก  ยังไม่สังกัดสาขา 10
29 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์  ยังไม่สังกัดสาขา 10
30 B6402570 นายสิปปภาส แดงใส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
31 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
32 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
33 B6401771 นางสาวเยาวภา เงินจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
34 B6412562 นางสาวจริยา พวงทอง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
35 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
36 B6400590 นางสาวจีรนันท์ บีกขุนทด  ยังไม่สังกัดสาขา 10
37 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6412739 นางสาวทิชา แก้วอนุกุล  ยังไม่สังกัดสาขา 10
39 B6413019 นางสาวธัญสินี บรรณศรี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
40 B6412692 นางสาวนวฤทัย ชัยวิชิต  ยังไม่สังกัดสาขา 10
41 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส  ยังไม่สังกัดสาขา 10
42 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน  ยังไม่สังกัดสาขา 10
43 B6412524 นางสาวภัททิยา กระจายแสง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
44 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา  ยังไม่สังกัดสาขา 10
45 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ  ยังไม่สังกัดสาขา 10
46 B6412661 นายสามารถ อันพาพรม  ยังไม่สังกัดสาขา 10
47 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง  ยังไม่สังกัดสาขา 10
48 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา 10
49 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร  ยังไม่สังกัดสาขา 10
50 B6412975 นางสาวอาภัสรา ขอภักดี  ยังไม่สังกัดสาขา 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.