รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6408596 นางสาวกนกพร สุริยะวงค์  N/A10
2 B6403249 นางสาวกนกพร ตะดอน  N/A10
3 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น  N/A10
4 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี  N/A10
5 B6410254 นางสาวกรกมล ฟีสันเทียะ  N/A10
6 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง  N/A10
7 B6410209 นายกฤษฎา จุมพลา  N/A10
8 B6400200 นางสาวกฤษติกาญจน์ ในทอง  N/A10
9 B6400453 นางสาวกัญญาพร พะวงษ์แสง  N/A10
10 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ  N/A10
11 B6405281 นายกันตินันท์ ลาโคตร  N/A10
12 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง  N/A10
13 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง  N/A10
14 B6404727 นางสาวกัลยา ทนทาน  N/A10
15 B6409562 นายกิจจานุวัฒน์ ธนกิจสถิตคุณ  N/A10
16 B6406004 นายกิตติธร เชื้อสายดวง  N/A10
17 B6407926 นายกิตติพัทธ์ กิ่งพุดซา  N/A10
18 B6409791 นายกิตติศักดิ์ ทำสุนา  N/A10
19 B6409685 นายกิตติศักดิ์ ดีพาชู  N/A10
20 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย  N/A10
21 B6401931 นายกีรเกียรติ ไตรเมืองปัก  Chemical Engineering10
22 B6405540 นางสาวกุสุมากร เข็มจันทร์  N/A10
23 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ  N/A10
24 B6405441 นายก้าวณรงค์ โพธิรักษ์  N/A10
25 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล  N/A10
26 B6406073 นายคณิศร มาวงศ์นอก  N/A10
27 B6406424 นายคณิศร เกิดแสง  N/A10
28 B6406059 นางสาวจณิสตา ติรพงษ์พัฒน์  N/A10
29 B6412203 นางสาวจตุรพักตร์ พรหมโคตร  N/A10
30 B6407483 นางสาวจรรยวรรธน์ ภิรมย์จิตร  N/A10
31 B6405984 นางสาวจริญญา โสภณ  N/A10
32 B6400248 นางสาวจรินันท์ แน่งอนงค์  N/A10
33 B6407438 นางสาวจันทร์พิมพ์ ลายนอก  N/A10
34 B6403119 นางสาวจันทิกา พอกพูน  N/A10
35 B6410698 นางสาวจารุภา ข่าขันมาลี  N/A10
36 B6409609 นางสาวจิตรานุช พันพรม  N/A10
37 B6405205 นางสาวจินตนา ชินศรี  N/A10
38 B6402815 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา  N/A10
39 B6407001 นางสาวจิรสุดา สิงหราชัย  N/A10
40 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์  N/A10
41 B6403331 นางสาวจิราพร พิมพ์สวัสดิ์  N/A10
42 B6410636 นางสาวจิราพร บัวเย็น  N/A10
43 B6403515 นางสาวจิลัดดา สุพล  N/A10
44 B6406028 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ  N/A10
45 B6411336 นางสาวจุฑามาศ เขียวทะเล  N/A10
46 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก  N/A10
47 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม  N/A10
48 B6410544 นายชนนท์ ดอกสันเทียะ  N/A10
49 B6411282 นางสาวชนนิกานต์ พลเศษ  N/A10
50 B6401993 นายชยภัทร วีระภักดี  CERAMIC ENGINEERING10
51 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6401924 นางสาวชลธิชา ฝ้ายขาว  Chemical Engineering10
53 B6400149 นางสาวชลธิชา ยินดี  N/A10
54 B6407421 นางสาวชลธิชา พรหมสุวรรณ  N/A10
55 B6417079 นายชลสิทธิ์ ไชยชมภู  N/A10
56 B6403638 นางสาวชัญญานุช วันนิจ  N/A10
57 B6416966 นายชัยพิสิษฐ์ โชติทวีเดโช  N/A10
58 B6412241 นายชานน ใจดี  N/A10
59 B6411343 นายชาลาลักษม์ พละสาร  N/A10
60 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว  N/A10
61 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว  N/A10
62 B6405977 นายชินพรรธน์ ทัศนะลือไชย  N/A10
63 B6411718 นายชุติพงศ์ ปรือปรัง  N/A10
64 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี  N/A10
65 B6408725 นางสาวชุติมณฑน์ ดิษร  N/A10
66 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น  N/A10
67 B6408220 นายชูศักดิ์ เขมรทอง  N/A10
68 B6408589 นายญานภัทร นาบำรุง  N/A10
69 B6407643 นายฐานันดร ศรีคะฮาด  N/A10
70 B6403737 นายฐิติกร นันทา  N/A10
71 B6403454 นางสาวฐิติมา สีเขียว  N/A10
72 B6404826 นางสาวฐิติยา อัดโดดดร  N/A60
73 B6402860 นายฐิติวัชร์ รัตนกิตติ์อังกูร  N/A10
74 B6405816 นายณฐพล ศักดิ์วิบูลย์เดชา  N/A10
75 B6404468 นางสาวณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์  N/A10
76 B6411435 นางสาวณัฏฐกานต์ เจนเลื่อย  N/A10
77 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด  N/A10
78 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย  N/A10
79 B6406301 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สังข์เงิน  N/A10
80 B6406400 นายณัฐดนัย บุญรอด  N/A10
81 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์  N/A10
82 B6405854 นายณัฐภัทร ชาญเลิศ  N/A10
83 B6404925 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง  N/A10
84 B6406356 นายณัฐวุฒิ ผดุงชีพ  N/A10
85 B6411770 นายณัฐวุฒิ คตเนียม  N/A10
86 B6411992 นายณัฐวุฒิ สุดจินดา  N/A10
87 B6405052 นางสาวณิชา สอดโคกสูง  N/A10
88 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด  N/A10
89 B6411053 นางสาวณิชาภัทร เส้นคราม  N/A10
90 B6415563 นายดนัย ขวาลา  N/A10
91 B6410520 นางสาวดวงจันทร์ เตยสอย  N/A10
92 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ  N/A10
93 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง  N/A10
94 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก  N/A10
95 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล  N/A10
96 B6415426 นางสาวทิพานัน แก้วรากมุข  N/A10
97 B6406950 นายธนกร พรมสุรินทร์  N/A10
98 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข  N/A10
99 B6405571 นายธนกฤต พวงอินทร์  N/A10
100 B6407957 นายธนดล กำบัง  N/A10
101 B6400316 นายธนดล ดวงมณี  N/A10
102 B6401870 นายธนธัส เหล็กบังวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
103 B6400446 นายธนพล เข็มจีนมะดัน  N/A10
104 B6404437 นายธนพล อินสูงเนิน  N/A10
105 B6411725 นายธนภูมิ อรุณประเสริฐกุล  N/A10
106 B6407117 นายธนวัฒน์ ถีสูงเนิน  N/A10
107 B6408602 นายธนวัฒน์ วิเศษชัยวรรณ  N/A10
108 B6412104 นายธนวัฒน์ เทียนทอง  N/A10
109 B6406370 นายธนัท แสนสุขเจริญผล  N/A10
110 B6416836 นายธนากร มีชนะ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
111 B6412234 นายธนาธิป กกสันเทียะ  N/A10
112 B6407971 นางสาวธนาภรณ์ มีพันธ์  N/A10
113 B6405724 นางสาวธนิสรา จาไธสง  N/A10
114 B6407780 นายธมกร คงชาติ  N/A10
115 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ  N/A10
116 B6403980 นางสาวธฤตมล จันดาเรียง  N/A10
117 B6402754 นางสาวธวัลหทัย บรรดาศักดิ์  N/A10
118 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย  N/A10
119 B6408114 นายธัญญากร มูลละ  N/A10
120 B6408886 นางสาวธัญญานันทร์ บัวภิบาล  N/A10
121 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ  N/A10
122 B6411374 นางสาวธัญรดา ธาทุม  N/A10
123 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ  N/A10
124 B6412166 นางสาวธิชาดา ศรีวรานันท์  N/A10
125 B6408206 นางสาวธิญาดา ทุมมี  N/A10
126 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่  N/A10
127 B6405090 นางสาวธิดาพร ทองดี  N/A10
128 B6409388 นายธีรพงษ์ จุลตะคุ  N/A10
129 B6405434 นายธีรภัทร เพ็ชรน้อย  N/A10
130 B6414320 นายธีรวัฒน์ สุวรรณมาโจ  N/A10
131 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา  N/A10
132 B6405427 นายธีรศักดิ์ หงษ์ทอง  N/A10
133 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ  N/A10
134 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม  N/A10
135 B6415549 นายธุวานนท์ ศรีภักดี  N/A10
136 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง  N/A10
137 B6412289 นายนนทวัฒน์ สีทา  N/A10
138 B6403614 นายนนท์ปวิธ ชีระภากร  N/A10
139 B6408275 นายนภัส สีนะกาสา  N/A10
140 B6405175 นางสาวนภัสสร วันจงคำ  N/A10
141 B6400408 นางสาวนภาพร มาลีหวล  N/A10
142 B6410155 นางสาวนภาพร พลราช  N/A10
143 B6407469 นายนราธร ปานสุด  N/A10
144 B6410995 นางสาวนริศรา เกื้อสกุล  N/A10
145 B6411688 นายนฤนัย ไตรเสนีย์  N/A10
146 B6405915 นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง  N/A10
147 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ  N/A10
148 B6409708 นางสาวนัทชา อุดมพันธ์  N/A10
149 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์  N/A10
150 B6403409 นางสาวนิรมล แสนทวีสุข  N/A10
151 B6407681 นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์  N/A10
152 B6405502 นางสาวนิศารัตน์ โสพัฒน์  N/A10
153 B6403324 นางสาวนุชนารถ สร้อยมาลี  N/A10
154 B6416812 นายน่านฟ้า โสรมรรค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
155 B6404819 นางสาวน้ำหนึ่ง คำนนท์  N/A10
156 B6411152 นายบัณฑิต ดาแร่  N/A10
157 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์  N/A10
158 B6406622 นางสาวบุญสิตา แก้วไพรดอน  N/A10
159 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์  N/A10
160 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล  N/A10
161 B6403317 นางสาวปพิชญา นาคทิพย์วรรณ  N/A10
162 B6405694 นายปภังกร โชคกิจตระกูล  N/A10
163 B6402952 นางสาวปภัสสร ศรีเดช  N/A10
164 B6404741 นางสาวปภาวรินทร์ ภูลายยาว  N/A10
165 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์  N/A10
166 B6403713 นายประกฦษฎิ์ โสภา  N/A10
167 B6408640 นางสาวประกายกาญจน์ บุญทะ  N/A10
168 B6406509 นางสาวประกายดาว ดวงจำ  N/A10
169 B6410216 นางสาวประภัสสร ผลประเสริฐ  N/A10
170 B6409418 นายปริญญา จักรศรี  N/A10
171 B6402693 นายปลื้มกมล ทาลา  N/A10
172 B6400163 นางสาวปวีณา โลหะกุล  N/A10
173 B6408367 นางสาวปวีณ์สุดา บัวคำ  N/A10
174 B6409081 นายปวโรธน์ คงประสิทธิ์  N/A10
175 B6405731 นางสาวปัทมา ปุยสูงเนิน  N/A10
176 B6407445 นางสาวปานไพลิน จินโจ  N/A10
177 B6410988 นางสาวปาริชาต พิมพ์ทอง  N/A10
178 B6406196 นางสาวปิยพร สาครรัมย์  N/A10
179 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล  N/A10
180 B6416799 นายปิยวัฒน์ นิลกิจ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
181 B6412180 นางสาวปิยะวรรณ พรมบุดดี  N/A10
182 B6412258 นางสาวปุญชรัสมิ์ สงวนรัมย์  N/A10
183 B6408404 นางสาวปุญญิศา พันโภคา  N/A10
184 B6405656 นายปุณยวัจน์ ธารีประทีป  N/A10
185 B6403485 นางสาวปุษยา นิลบรรพรต  N/A10
186 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์  N/A10
187 B6411619 นายพงศกร แช่มทอง  N/A10
188 B6400361 นายพงศธร วันชา  N/A10
189 B6406349 นางสาวพรชิตา สีเอียด  N/A10
190 B6404406 นางสาวพรชิตา โคกเจริญ  N/A10
191 B6405687 นางสาวพรพรรษา นพอาจ  N/A10
192 B6403751 นางสาวพรพิมล ฤกษ์ชัย  N/A10
193 B6400095 นางสาวพรรณทิภา ฐานะวิชัย  N/A10
194 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์  N/A10
195 B6402846 นางสาวพรไพลิน ประเสริฐการ  N/A10
196 B6405380 นางสาวพัชรพร วรสุนทร  N/A10
197 B6406561 นางสาวพัชรพร มะลิทอง  N/A10
198 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์  N/A10
199 B6405458 นางสาวพัชรี ศรีสมรักษ์  N/A10
200 B6403225 นางสาวพัชรี รุ่งคำ  N/A10
201 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์  N/A10
202 B6404482 นายพันธกาล รอดตะคุ  N/A10
203 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม  N/A10
204 B6403416 นางสาวพิมนภา เพิ่มพูล  N/A10
205 B6403065 นางสาวพิมพ์ประภา เชื้อเพ็ชร  N/A10
206 B6408619 นางสาวพิมลพรรณ แสงสุวรรณ  N/A10
207 B6404802 นางสาวพิลาวรรณ พาลึก  N/A10
208 B6403218 นายพีรณัฐ สังขวาสี  N/A10
209 B6402006 นายพีรณัฐ จิตจะโป๊ะ  Geological Engineering10
210 B6409531 นายพีรภัทร หาญอนุสรณ์  N/A10
211 B6406141 นางสาวพุธิตา ชาญเกษม  N/A10
212 B6408510 นางสาวฟ้าประธาน เลิศสูงเนิน  N/A10
213 B6411404 นางสาวภคพร ศรีวัฒนพงศ์  N/A10
214 B6406066 นายภราดร ปินะกาโส  N/A10
215 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา  N/A10
216 B6406547 นายภัทรพงษ์ ผลวัฒน์  N/A10
217 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร  N/A10
218 B6406318 นางสาวภัทรภรณ์ ยวงเขียน  N/A10
219 B6408817 นายภานุวัฒน์ บินตะคุ  N/A10
220 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ  N/A10
221 B6412265 นายภูสิทธิ์ อิสระสุข  N/A10
222 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์  N/A10
223 B6403652 นางสาวมณีรัตน์ บุญชู  N/A10
224 B6403959 นางสาวมนัสนันท์ ประดับศรี  N/A10
225 B6405212 นางสาวมัลลิกา ชนะน้อย  N/A10
226 B6407698 นางสาวมัลลิกา ศรีพรหม  N/A10
227 B6406639 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร  N/A10
228 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์  N/A10
229 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย  N/A10
230 B6406417 นางสาวยลรดา ผาสุขสม  N/A10
231 B6411046 นางสาวยุวดี อรุณมาส  N/A10
232 B6401917 นางสาวรมิตา โคกขุนทด  Chemical Engineering10
233 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ  N/A10
234 B6410285 นายระพีวิชญ์ พันแสน  N/A10
235 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์  N/A10
236 B6409616 นางสาวรัตนาพร พุ่มพวง  N/A10
237 B6402969 นางสาวรุจิรา ทองแท่ง  N/A10
238 B6402914 นางสาวลักษณ์คณา เอรารัมย์  N/A10
239 B6403089 นางสาวลักษิกา บุญรอดรัมย์  N/A10
240 B6404048 นายลัทธพล ญาติจันทึก  N/A10
241 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร  N/A10
242 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา  N/A10
243 B6402129 นายวชิรบดี วรรณไพบูลย์  Electronic Engineering10
244 B6405922 นางสาววชิราภรณ์ ศาลากลาง  N/A10
245 B6403683 นางสาววนัฐชา นามลา  N/A10
246 B6403676 นางสาววนิดา ศิริสงค์  N/A10
247 B6404062 นางสาววรกมล ศิลา  N/A10
248 B6408008 นางสาววรรณษา วัชระประหาส  N/A10
249 B6406165 นางสาววรรธนา อินัง  N/A10
250 B6403348 นายวรากร เผ่าทหาร  N/A10
251 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า  N/A10
252 B6405946 นางสาววริศรา ลอยเลื่อน  N/A10
253 B6409432 นางสาววริศรา กุลดารัมย์  N/A10
254 B6409951 นางสาววริศรา กุเร็น  N/A10
255 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ  N/A10
256 B6405328 นางสาววลัยพร พาทอง  N/A10
257 B6404833 นางสาววลัยพรรณ วิตานนท์  N/A10
258 B6404598 นายวัชรินทร์ วงศ์กระโทก  N/A10
259 B6403867 นางสาววันวิสา ตัดป่วง  N/A10
260 B6400354 นางสาววันวิสาข์ กลางจอหอ  N/A10
261 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ  N/A10
262 B6404284 นางสาววัลวดี สุริยะ  N/A10
263 B6400323 นางสาววิชุดา มอญขาม  N/A10
264 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข  N/A10
265 B6409371 นางสาววิภาดา รุนใหม่  N/A10
266 B6405359 นางสาววิภารัตน์ วงศ์นอก  N/A10
267 B6400194 นางสาววิภาวี คำพินิจ  N/A10
268 B6408916 นางสาววิวรรธณี บุตรดี  N/A10
269 B6403881 นายวิศรุต แหวนโคกสูง  N/A10
270 B6415709 นายวิษณุกร จันทบ  N/A10
271 B6407575 นางสาววิไลพร ชัยรินทร์  N/A10
272 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด  N/A10
273 B6401900 นายศรัณย์ ธนรักษ์  CPE10
274 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย  N/A10
275 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร  N/A10
276 B6410711 นางสาวศศิธร แสงงาม  N/A10
277 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา  N/A10
278 B6415488 นายศักดิ์พิสิทธิ์ ทีดินดำ  N/A10
279 B6406493 นายศักดิ์สิทธิ์ นพเก้า  N/A10
280 B6402976 นางสาวศิรประภา ว่างผล  N/A10
281 B6410018 นายศิริชัย ชาญถิ่นดง  N/A10
282 B6405762 นางสาวศิริพร หงษ์ชัยคำ  N/A10
283 B6402839 นายศิริภพ พูนประสิทธิ์  N/A10
284 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ  N/A10
285 B6400583 นายศิลป์ไชย มะโนบาล  N/A10
286 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ  N/A10
287 B6403171 นายศุมงคล ชาญชาติ  N/A10
288 B6408893 นางสาวสกุลตลา สาสุข  N/A10
289 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา  N/A10
290 B6415754 นางสาวสรัญญา เสือลอย  N/A10
291 B6411237 นางสาวสริตา สุขเกษม  N/A10
292 B6404246 นางสาวสวรส นามวงษ์  N/A10
293 B6411978 นายสวิตต์ แสนบุญศิริ  N/A10
294 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ  N/A10
295 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด  N/A10
296 B6409470 นายสิทธิศักดิ์ บุญสีนาค  N/A10
297 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู  N/A10
298 B6405182 นางสาวสิรินารถ คูศรีพิทักษ์  N/A10
299 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต  N/A10
300 B6409623 นางสาวสิริลักษณ์ มูลอามาตย์  N/A10
301 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา  N/A10
302 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา  N/A10
303 B6403201 นางสาวสุธาสินี ดวงสุวรรณ  N/A10
304 B6409593 นางสาวสุธาสินี เจียมชัยภูมิ  N/A10
305 B6408350 นางสาวสุธีมา สุภาทิพย์  N/A10
306 B6409098 นางสาวสุพรรณิกา โอดเปี้ย  N/A10
307 B6407148 นางสาวสุพรรษา ฤาชา  N/A10
308 B6410186 นางสาวสุพัฒตา สุปินตา  N/A10
309 B6405847 นางสาวสุพิชฌาย์ สืบปรุ  N/A10
310 B6410650 นายสุภกิจ พันจะโป๊ะ  N/A10
311 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์  N/A10
312 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน  N/A10
313 B6409111 นางสาวสุภัสสรา หมื่นจิตร  N/A10
314 B6403522 นางสาวสุภาวิณี เขียนภาพ  N/A10
315 B6403027 นายสุรจักษ์ เริงสำราญ  N/A10
316 B6407674 นางสาวสุรางค์ คำเรือง  N/A10
317 B6403034 นายสุวิจักขณ์ สัตยารักษ์  N/A10
318 B6409838 นายสุวิจักขณ์ จันทร์เรือง  N/A10
319 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์  N/A10
320 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ  N/A10
321 B6408138 นางสาวอธิตยา หว่างรักษาวงษ์  N/A10
322 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ  Mechanical Engineering10
323 B6403386 นางสาวอนันทิตา จุ้ยกระโทก  N/A10
324 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้  N/A10
325 B6405625 นายอนุวัช มนูญธรรม  N/A10
326 B6400514 นางสาวอภิชญา แก้วนรสิงห์  N/A10
327 B6408534 นายอภิรักษ์ บุญศรี  N/A10
328 B6407032 นายอภิวัฒน์ บุญล้ำเลิศ  N/A10
329 B6407025 นางสาวอมินทร์ตรา อินธิราช  N/A10
330 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย  N/A10
331 B6407797 นางสาวอรปรียา อุ่นผาง  N/A10
332 B6408473 นางสาวอรพรรณ ขันโนนเขวา  N/A10
333 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์  N/A10
334 B6400422 นางสาวอรัญญา บางยิ้ม  N/A10
335 B6402938 นางสาวอริญา ครุฑสระน้อย  N/A10
336 B6405274 นางสาวอริศรา แพงดี  N/A10
337 B6404307 นางสาวอริศรา สิทธิ์ศักดิ์  N/A10
338 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน  N/A10
339 B6408084 นางสาวอลิสา ธรรมฤทธิ์  N/A10
340 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์  N/A10
341 B6411787 นายอัคชาภัทธิ์ วงศ์กุศลธรรม  Mechanical Engineering10
342 B6409449 นางสาวอัจฉรา เจริญครบุรี  N/A10
343 B6404673 นางสาวอัญชลีพร เปล่งวรรณ์  N/A10
344 B6411442 นางสาวอัมราภรณ์ แก้วไพฑูรย์  N/A10
345 B6409500 นายอัมรินทร์ เรียบร้อย  N/A10
346 B6407247 นางสาวอาจารี เรืองเดช  N/A10
347 B6411671 นายอานนท์ ปลั่งกลาง  N/A10
348 B6410896 นางสาวอารดา นามสว่าง  N/A10
349 B6404116 นางสาวเกวรินทร์ เดชโนนสังข์  N/A10
350 B6403874 นางสาวเกศยาพร เพชรสูงเนิน  N/A10
351 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง  N/A10
352 B6402822 นางสาวเกษราภรณ์ ชมที  N/A10
353 B6411510 นายเกียรติพัฒน์ ศรีนาค  N/A10
354 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา  N/A10
355 B6406554 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ  N/A10
356 B6404932 นางสาวเจียระไน สุวรรณแย้ม  N/A10
357 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์  N/A10
358 B6404536 นายเธียรชัย ฤทธิ์นอก  N/A10
359 B6411251 นายเธียรศุภร ทองพิทักษ์  N/A10
360 B6404376 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน  N/A10
361 B6411213 นางสาวเบญญาภา ทองชนะ  N/A10
362 B6411107 นางสาวเพชรฎา พลอยระย้า  N/A10
363 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์  N/A10
364 B6408190 นางสาวเพชรรดา นาถวิล  N/A10
365 B6403294 นางสาวเพชราภรณ์ วังทอง  N/A10
366 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช  N/A10
367 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช  N/A10
368 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์  N/A10
369 B6400392 นางสาวเสาวภาคย์ หอมสมบัติ  N/A10
370 B6404185 นายเอกพัฒน์ พรมหงษ์  N/A10
371 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง  N/A10
372 B6407636 นางสาวแพรพลอย สัตโส  N/A10
373 B6404994 นางสาวแพรวมณี ราชเจริญ  N/A10
374 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน  N/A10
375 B6409166 นางสาวไข่มุก แหวนหล่อ  N/A10
376 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร  N/A10
377 B6400545 นายไชยวัฒน์ เซ็นทองหลาง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.