รายชื่อนศ.
รายวิชา104175 : PRINCIPLES OF BIOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 0
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6415402 นางสาวจิราภรณ์ พรมผัน  B.N.S.
2 B6415372 นางสาวจีระนันท์ โสนนอก  B.N.S.
3 B6415051 นางสาวชลธิชา เบ็ญจวงษ์  B.N.S.
4 B6415075 นางสาวชัญญณัท ทุมกระโทก  B.N.S.
5 B6414955 นางสาวชุณหกาญจน์ อ่อนสกุล  B.N.S.
6 B6415198 นางสาวชุติกาญณ์ ชมโง  B.N.S.
7 B6415303 นางสาวฑิตฐิตา จำเริญใจ  B.N.S.
8 B6400071 นางสาวณัฐกานต์ เกื้อทาน  B.N.S.
9 B6415112 นางสาวณัฐรดี โพยประโคน  B.N.S.
10 B6415044 นางสาวธนพร เจียรวาปี  B.N.S.
11 B6414948 นางสาวธนัชชา เดชเรืองงาม  B.N.S.
12 B6415082 นางสาวธัญวรัตน์ ทนงยิ่ง  B.N.S.
13 B6415259 นางสาวธีรณัฐ ยอโง้ง  B.N.S.
14 B6415129 นายธีรพัตร ขันขาว  B.N.S.
15 B6415143 นายนันทยศ คำมุงคุณ  B.N.S.
16 B6415068 นางสาวนุชจลี คำแสงดี  B.N.S.
17 B6415020 นางสาวบุศรินทร์ แสนศรี  B.N.S.
18 B6414986 นางสาวปริตา ปะนะโท  B.N.S.
19 B6415358 นางสาวปาริชาต จันตรี  B.N.S.
20 B6415204 นางสาวพรนิภา ขอสืบ  B.N.S.
21 B6414962 นางสาวพรนิภา นิรอรัมย์  B.N.S.
22 B6414924 นางสาวพัสตราภรณ์ สำแดงชัย  B.N.S.
23 B6415235 นางสาวพิมพ์ลดา สุขนึก  B.N.S.
24 B6415013 นางสาวพิรญาณ์ กะจะวงษ์  B.N.S.
25 B6415136 นางสาวภัทรพร แก้วพินึก  B.N.S.
26 B6415273 นางสาวภัทรลดา สอนนาค  B.N.S.
27 B6415037 นายภานุพงศ์ สัมมาแก้ว  B.N.S.
28 B6400620 นางสาวรมิตา ชัยจันทร์  B.N.S.
29 B6415334 นางสาวรัชดาพร เหยียดรัมย์  B.N.S.
30 B6415006 นางสาวรัญชิดา ถิ่นเขาชี  B.N.S.
31 B6415099 นางสาวรัตนาภรณ์ พัฒวี  B.N.S.
32 B6415105 นางสาววัชราภรณ์ เนื้ออ่อน  B.N.S.
33 B6415327 นางสาววิกานดา ขึ้นสันเทียะ  B.N.S.
34 B6415396 นางสาววิชญาดา สระมณี  B.N.S.
35 B6415341 นางสาววิริยา สีสันงาม  B.N.S.
36 B6414931 นางสาวศศิวรรณ พรมสอน  B.N.S.
37 B6415167 นายศักดิ์สิทธิ์ หวายสันเทียะ  B.N.S.
38 B6414993 นางสาวศิริรัตน์ เพชรฤทธิ์  B.N.S.
39 B6415150 นางสาวศิริลักษณ์ คำศรี  B.N.S.
40 B6400057 นางสาวสุธิตา ปุนจันตัง  B.N.S.
41 B6415211 นางสาวอาทิตยา คำพันธ์  B.N.S.
42 B6415266 นางสาวเกร็ดไพลิน เกือยรัมย์  B.N.S.
43 B6415365 นางสาวเบญจรัตน์ คำผาย  B.N.S.
44 B6415297 นางสาวเมลิณญ์ดา เพ็ชรรัมย์  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.