รายชื่อนศ.
รายวิชา582201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering
3 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์  Petrochemical and Polymer Engineering
4 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์  Mechanical Engineering
5 B6336059 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร  Civil Engineering
6 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering
7 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล  Petrochemical and Polymer Engineering
8 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์  Mechanical Engineering
9 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา  Civil Engineering
10 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering
11 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล  Mechanical Engineering
12 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ  Mechanical Engineering
13 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering
14 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering
15 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering
16 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering
17 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ  Civil Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.