รายชื่อนศ.
รายวิชา525465 : PNEUMATIC AND HYDRAULIC SYSTEMS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
3 B5915750 นายกิตติชัย โล่วิสิทธิ์อารี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
6 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering10
9 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering10
10 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
11 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6115951 นายภัคพล สุพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
15 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.