รายชื่อนศ.
รายวิชา526427 : NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.