รายชื่อนศ.
รายวิชา551365 : INTRODUCTION TO ROBOTICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering
2 B6236526 นายกฤษณ จอกพุดซา  Mechatronics Engineering
3 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering
4 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่  Mechatronics Engineering
5 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering
6 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช  Mechatronics Engineering
7 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering
8 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering
9 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering
10 B6235277 นางสาวชลันธร ใจกว้าง  Mechatronics Engineering
11 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering
12 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี  Mechatronics Engineering
13 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ  Mechatronics Engineering
14 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering
15 B6137595 นายณัฐนนท์ วานิชชัง  Mechatronics Engineering
16 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering
17 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering
18 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering
19 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering
20 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering
21 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering
22 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering
23 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์  Mechatronics Engineering
24 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering
25 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering
26 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering
27 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์  Mechatronics Engineering
28 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา นักศึกษาแจ้งจบ Mechatronics Engineering
29 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ  Mechatronics Engineering
30 B6235246 นายปิยะ แร้นพิมาย  Mechatronics Engineering
31 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก  Mechatronics Engineering
32 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering
33 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์  Mechatronics Engineering
34 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย  Mechatronics Engineering
35 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา  Mechatronics Engineering
36 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering
37 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ  Mechatronics Engineering
38 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering
39 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering
40 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering
41 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering
42 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering
43 B6235345 นายอัครพล ค้ำชู  Mechatronics Engineering
44 B6235284 นายอาทิตย์ ชมมณฑา  Mechatronics Engineering
45 B6101725 นายเจตภาณุ เมืองมูล  Mechatronics Engineering
46 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering
47 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering
48 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.