รายชื่อนศ.
รายวิชา525462 : BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME10
2 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
3 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME10
4 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
5 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู  ME10
6 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
7 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME10
8 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
9 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME40
10 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME10
11 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME10
12 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME10
13 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
14 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
15 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME10
16 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME10
17 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
18 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์  ME10
19 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
20 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
21 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
22 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME10
23 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
24 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
25 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
26 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
27 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
28 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME10
29 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
30 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME10
31 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
32 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME10
33 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
34 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME10
35 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
36 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
37 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
38 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME10
39 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
40 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
41 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME10
42 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME10
43 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
44 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
45 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
46 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME10
47 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME10
48 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME10
49 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
50 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME10
51 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME10
52 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.