รายชื่อนศ.
รายวิชา551242 : ENGLISH FOR ENGINEER II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102203 นายไพศาล ตวยกระโทก  Mechatronics Engineering
2 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering
3 B6023621 นายเสกสรร สำรวลหันต์  Mechatronics Engineering
4 B6229382 นายเพชรภูมิ นวลจันทร์  Mechatronics Engineering
5 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering
6 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering
7 B6101916 นางสาวอสมา สุขเกษม  Mechatronics Engineering
8 B6101978 นายอรรถชัย อากาศวรรณะ  Mechatronics Engineering
9 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering
10 B6337100 นายอภิเดช ชิงชัย  PRECISION ENGINEERING
11 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering
12 B6102012 นางสาวอนันตยา ก้อนศรี  Mechatronics Engineering
13 B6101138 นายอณาวิล โกสุม  Mechatronics Engineering
14 B6101336 นางสาวสุริย์ศรี ตั้งสกุลวิโรจน์  Mechatronics Engineering
15 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering
16 B6102418 นายศุภวิชญ์ สินสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
17 B6101718 นางสาวศิริภาพร มุมอภัย  Mechatronics Engineering
18 B6102098 นางสาวศิริประภา เคลือบแก้ว  Mechatronics Engineering
19 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ  Mechatronics Engineering
20 B6101145 นายวสันต์ โคตจันทา  Mechatronics Engineering
21 B5926831 นายรัตนกร ทิพย์วัน  Mechatronics Engineering
22 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
23 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา  Mechatronics Engineering
24 B6102326 นายภัทรกร แย้มสาย  Mechatronics Engineering
25 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering
26 B6102067 นายพุฒิพงศ์ คงคะสินธุ์  Mechatronics Engineering
27 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น  Mechatronics Engineering
28 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering
29 B6102357 นายพัชรพล วงษ์ประดิษฐ์  Mechatronics Engineering
30 B6101770 นางสาวพรภิชา ลีประโคน  Mechatronics Engineering
31 B6100278 นางสาวพรชนก อาภาโส  Mechatronics Engineering
32 B6101084 นายปฏิญาณ อิ่มเอิบ  Mechatronics Engineering
33 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร  Mechatronics Engineering
34 B6101183 นางสาวนิรชา จิจันดา  Mechatronics Engineering
35 B6102227 นายนิพิฐพนธ์ บุญเจริญ  Mechatronics Engineering
36 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก  Mechatronics Engineering
37 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering
38 B6101350 นายนพณัฐ แตงอ่อน  Mechatronics Engineering
39 B6102401 นายธีรวุฒิ สานคล่อง  Mechatronics Engineering
40 B6102074 นายธีรพันธ์ คำมาพันธ์  Mechatronics Engineering
41 B6101633 นายธวัชชัย พานนิยา  Mechatronics Engineering
42 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering
43 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering
44 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering
45 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
46 B6101688 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร  Mechatronics Engineering
47 B6132521 นายณัฐพล เพ็งวรรณ  Mechatronics Engineering
48 B6101831 นายณัฐกฤษฏ์ สถิตย์มั่น  Mechatronics Engineering
49 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering
50 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering
51 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering
52 B6101497 นายชลธี บุญวัง  Mechatronics Engineering
53 B6101299 นายฉัตรชัย แซ่เจ็ง  Mechatronics Engineering
54 B6101404 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองหล่อ  Mechatronics Engineering
55 B5928576 นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า  Mechatronics Engineering
56 B6101213 นายจักรกฤษณ์ เจริญราช  Mechatronics Engineering
57 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์  Mechatronics Engineering
58 B6101367 นายกุลชาต ไตรสอน  Mechatronics Engineering
59 B6315238 นายกิตติศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์  Mechatronics Engineering
60 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering
61 B6133276 นายกฤษฎา ใจซื่อ  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.