รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering
2 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต  Mechatronics Engineering
3 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering
4 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  PRECISION ENGINEERING
5 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING
6 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์  Mechatronics Engineering
7 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  PRECISION ENGINEERING
8 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering
9 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  PRECISION ENGINEERING
10 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering
11 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PRECISION ENGINEERING
12 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering
13 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering
14 B6237226 นายธนพล ระลึก  PRECISION ENGINEERING
15 B6336882 นายธนากร ทองล้วน  PRECISION ENGINEERING
16 B6237646 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Mechatronics Engineering
17 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering
18 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering
19 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering
20 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  PRECISION ENGINEERING
21 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering
22 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering
23 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering
24 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ  Mechatronics Engineering
25 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING
26 B6116514 นางสาววารีรัตน์ แสนมาตย์  Mechatronics Engineering
27 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering
28 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering
29 B6235383 นายวีระพงษ์ อินทนู  Mechatronics Engineering
30 B6233792 นางสาวศศินัฐฐา เพชรเกิด  Mechatronics Engineering
31 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง  Mechatronics Engineering
32 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering
33 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  PRECISION ENGINEERING
34 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING
35 B6336554 นางสาวอารีย์รัตน์ โยนดัน  PRECISION ENGINEERING
36 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์  PRECISION ENGINEERING
37 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering
38 B6336691 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.