รายชื่อนศ.
รายวิชา1101153 : PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6316525 นายกฤตเมธ นวลศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
2 B6324957 นางสาวกันยารัตน์ แคนศิลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
3 B6319984 นายกิตติพร กล้าหาญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
4 B6316549 นายกีฏะ ใหญ่น้ำ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
5 B6320485 นางสาวจตุพร กุยแก้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
6 B6325169 นางสาวจุฑามาศ เหมือนศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
7 B6333867 นายจุลพงษ์ จันท์หอมหวล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
8 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
9 B6333997 นางสาวชญาภา ศิลป์ประกอบ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
10 B6333904 นางสาวชนาภา ชีวะคำนวณ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
11 B6330491 นายชลสิทธิ์ อภิวรากุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
12 B6330507 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
13 B6330521 นางสาวชุติมา เรืองวิริยะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
14 B6330545 นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วพิลา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
15 B6333980 นางสาวฐิติพร วิมุตติกร  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
16 B6320454 นายณัฐนันท์ ชินไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
17 B6316563 นางสาวณัฐพร พรหมโสภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
18 B6320447 นางสาวธนวรรณ บุญสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
19 B6316488 นายธีรศักดิ์ ค่ำสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
20 B6316532 นายปัณณวัฒน์ ยิ่งสง่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
21 B6333928 นายพงศธร ยศปราณี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
22 B6324988 นายพศิน กันสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
23 B6335458 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
24 B6333874 นางสาวภัทรกันย์ ตั้งรวมทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
25 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
26 B6301231 นางสาวรวิกร สิริโรจนานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
27 B6333881 นางสาวศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
28 B6316648 นางสาวศิวิมล โคษาราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
29 B6325060 นายสืบศักดิ์ ประดิษฐ์ค่าย  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
30 B6316587 นายสุริยา อุดชาชน  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
31 B6324940 นายอาคเนย์ สังขารี  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
32 B6330538 นางสาวโชษิตา แห่งสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.