รายชื่อนศ.
รายวิชา551162 : ENGINEERING DRAWING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING
2 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING
3 B6315726 นางสาวกัญญาวีร์ คำพรม  Mechatronics Engineering
4 B6320867 นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญรอด  PRECISION ENGINEERING
5 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง  PRECISION ENGINEERING
6 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING
7 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering
8 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี  Mechatronics Engineering
9 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING
10 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING
11 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering
12 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering
13 B6315405 นางสาวณัฐชญา เเย้มกระโทก  Mechatronics Engineering
14 B6337278 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  PRECISION ENGINEERING
15 B6315856 นายธีรภัทร อังคณิตย์  PRECISION ENGINEERING
16 B6337612 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  PRECISION ENGINEERING
17 B6320959 นายนภดล กองทุน  Mechatronics Engineering
18 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร  Mechatronics Engineering
19 B6315733 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ  Mechatronics Engineering
20 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  PRECISION ENGINEERING
21 B6336592 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน  PRECISION ENGINEERING
22 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ  Mechatronics Engineering
23 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering
24 B6315764 นางสาวปาณิสรา รุจิราวัฒน์  Mechatronics Engineering
25 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering
26 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู  Mechatronics Engineering
27 B6315597 นายพหุธน ซ้อนพิมพ์  Mechatronics Engineering
28 B6329853 นายภูริณัฐ สุนทราภัย  Mechatronics Engineering
29 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ  Mechatronics Engineering
30 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering
31 B6329983 นายรัฐธรรมนูญ สีหาบุตร  PRECISION ENGINEERING
32 B6330040 นายวรากร ปลอดในเมือง  PRECISION ENGINEERING
33 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม  Mechatronics Engineering
34 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING
35 B6337681 นางสาวสนธยา มาตรแสง  PRECISION ENGINEERING
36 B6315450 นางสาวสุตาภัทร โพธิ์แก้ว  Mechatronics Engineering
37 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering
38 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์  Mechatronics Engineering
39 B6315566 นางสาวสุรภาพร ฉายกิ่ง  Mechatronics Engineering
40 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล  Mechatronics Engineering
41 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING
42 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING
43 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  PRECISION ENGINEERING
44 B6329969 นายอริยพล ซื่อผาสุข  Mechatronics Engineering
45 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering
46 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  PRECISION ENGINEERING
47 B6321727 นายเอกลักษณ์ ชัยภา  Mechatronics Engineering
48 B6315313 นายเอนก ด้านซอม  Mechatronics Engineering
49 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.