รายชื่อนศ.
รายวิชา551155 : ENGINEERING MATHEMATIC II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต  Mechatronics Engineering
2 B6315030 นายคฑาวุธ สะอาด  Mechatronics Engineering
3 B6315214 นายจรณินท์ ถินประสาท  Mechatronics Engineering
4 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่  Mechatronics Engineering
5 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering
6 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  PRECISION ENGINEERING
7 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering
8 B6329747 นายถิรวุฒิ เกิดสวัสดิ์  Mechatronics Engineering
9 B6330361 นายถิราวุฒิ ฤทธิหาร  Mechatronics Engineering
10 B6329761 นายธนวัฒน์ เทียมภักดี  Mechatronics Engineering
11 B6336646 นางสาวธัญญารักษ์ สนสมบัติ  PRECISION ENGINEERING
12 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering
13 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร  PRECISION ENGINEERING
14 B6335267 นายพชร บุตรศิลา  Mechatronics Engineering
15 B6335274 นายพิภพ ชัยสมบูรณ์  Mechatronics Engineering
16 B6329723 นายพิสิษฐ์ อกอุ่น  Mechatronics Engineering
17 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
18 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ  Mechatronics Engineering
19 B6239237 นายวรพล สลาตัน  PRECISION ENGINEERING
20 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ  Mechatronics Engineering
21 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว  Mechatronics Engineering
22 B6324247 นายหัตถชัย อินาวัง  Mechatronics Engineering
23 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering
24 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering
25 B6329846 นายไกรวี คงคากูล  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.