รายชื่อนศ.
รายวิชา585308 : POWER PLANT ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6130497 นายแล ดาวีต  Mechanical Engineering10
2 B6118815 นางสาวอมรรัตน์ กำเนิดคำ  Mechanical Engineering10
3 B6027759 นางสาวหทัยทิพย์ เรือนใหม่  Mechanical Engineering10
4 B6118983 นายวิรัตน์ บุญไทย  Mechanical Engineering10
5 B6027742 นายภูมินทร์เทพ ปูแอล  Mechanical Engineering10
6 B6119157 นายภูผา วนภู  Mechanical Engineering10
7 B6133344 นายพีรพงษ์ เครือสูงเนิน  Mechanical Engineering10
8 B6133351 นางสาวปรียาวัธน์ ทานประสิทธิ์  Mechanical Engineering10
9 B6130503 นางสาวบาน เม้งเยียก  Mechanical Engineering10
10 B6135614 นายนัฐวุฒิ พิเดช  Mechanical Engineering10
11 B6119201 นายธนวุธร สุ่มติ๊บ  Mechanical Engineering10
12 B6130473 นางสาวตุม ออมมะลี  Mechanical Engineering10
13 B6119188 นางสาวจิรัชญา สาธุการ  Mechanical Engineering10
14 B6130442 นายกีม สุขเจีย  Mechanical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.