รายชื่อนศ.
รายวิชา528440 : RUBBER COMPOSITES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6113513 นางสาวคุณาภรณ์ วงค์พุทธา  PE10
2 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
3 B6137052 นางสาวจันทริกา อุตคุต  PE10
4 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
5 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE40
6 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
7 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
8 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
9 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
10 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
11 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
12 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
13 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
14 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE10
15 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
16 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE10
17 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
18 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
19 B6102906 นางสาวปัทมาภรณ์ กองโคกกรวด  PE10
20 B6114404 นายพงศกร ศรีประมวล  PE10
21 B6116088 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์  PE10
22 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
23 B6112059 นายภากร มวมขุนทด  PE10
24 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
25 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
26 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร  PE10
27 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
28 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE10
29 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE10
30 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
31 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
32 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
33 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
34 B6107048 นางสาวอรณิช โตสุข  PE10
35 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE10
36 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
37 B6118563 นายอาทิตย์ นินทะกัง  PE10
38 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
39 B6113933 นางสาวแสงรวี วันทนีย์วรกุล  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.