รายชื่อนศ.
รายวิชา523201 : COMPUTER PROGRAMMING II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
2 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering40
3 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
4 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  Metallurgical Engineering10
5 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering10
6 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE10
7 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  Metallurgical Engineering10
8 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
9 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering10
10 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
11 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
12 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
13 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
14 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering10
15 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE10
16 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
17 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE10
18 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
19 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
20 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering40
21 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
22 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering10
23 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering10
24 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering10
25 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
26 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE10
27 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล  Metallurgical Engineering10
28 B5814619 นางสาววรกานต์ ปินชัย  CPE10
29 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering40
30 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
31 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering40
32 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
33 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
34 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering10
35 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering40
36 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering40
37 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  Environmental Engineering10
38 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล  CPE40
39 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  Metallurgical Engineering10
40 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
41 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.