รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE
2 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering
3 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering
5 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE
7 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE
8 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A
9 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
10 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering
11 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
13 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING
14 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME
15 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE
16 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A
17 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE
18 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering
19 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
21 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME
22 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE
23 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering
24 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE
25 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE
26 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME
27 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
28 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A
29 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering
30 B6310318 นายมนตรี รัตนสิทธิ์  Transportation And Logistics Engineering
31 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
32 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering
33 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE
34 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering
35 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE
36 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE
37 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering
38 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE
40 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING
41 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering
42 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE
43 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering
44 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering
45 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.