รายชื่อนศ.
รายวิชา530312 : CONCRETE TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
2 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE10
3 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE10
4 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE10
5 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE10
6 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE10
7 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
8 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE10
9 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
10 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
11 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
12 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE10
13 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE10
14 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
15 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE10
16 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE10
17 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
18 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
19 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE10
20 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
21 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE10
22 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
23 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
24 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
25 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE10
26 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
27 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
28 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
29 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
30 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
31 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
32 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE10
33 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
34 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE10
35 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
36 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
37 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE10
38 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
39 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE10
40 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
41 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE10
42 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
43 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
44 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
45 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
46 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE10
47 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
48 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
49 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
50 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE10
51 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
52 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
53 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
54 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
55 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
56 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE10
57 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE10
58 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE10
59 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
60 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE10
61 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
62 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE10
63 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE10
64 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
65 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE10
66 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
67 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
68 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
69 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
70 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
71 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
72 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
73 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE10
74 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
75 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE10
76 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE10
77 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
78 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
79 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
80 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE10
81 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.