รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE
6 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
7 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  ChemE
8 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering
9 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering
10 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering
11 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering
12 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง  ME
13 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  Environmental Engineering
14 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering
15 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข  Agricultural and Food Engineering
16 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  Electronic Engineering
17 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering
18 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering
19 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  Electronic Engineering
20 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering
21 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering
22 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering
23 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE
24 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering
25 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  ChemE
26 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์  Electronic Engineering
27 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering
28 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา  Agricultural and Food Engineering
29 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering
30 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
31 B6130879 นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล  TCE
32 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE
33 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering
34 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE
35 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา  ME
36 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  Electronic Engineering
37 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE
38 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE
39 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering
40 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering
41 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
42 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE
43 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
60 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
61 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
62 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.