รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY
5 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE
7 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม  ME
8 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE
9 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE
10 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME
11 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME
12 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE
13 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering
14 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์  Electronic Engineering
15 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME
16 B6214388 นายศรราม คงสัตรา  ME
17 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME
18 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering
19 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE
20 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE
21 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE
22 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME
23 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME
24 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  ME
25 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
26 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE
27 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering
28 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE
29 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering
30 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์  ME
31 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE
32 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE
33 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
34 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์  CERAMIC ENGINEERING
35 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME
36 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE
37 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME
38 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
39 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ  PE
40 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
41 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
42 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE
43 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE
44 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.