รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  PRECISION ENGINEERING10
2 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ  Mechatronics Engineering10
3 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
49 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
50 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH60
51 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
52 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
53 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
54 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
57 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม  ENVIRONMENTAL HEALTH60
58 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
59 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
64 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
65 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
66 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.