รายชื่อนศ.
รายวิชา531405 : MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering
2 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering
3 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering
4 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering
5 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering
6 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering
7 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering
8 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering
9 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering
10 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering
11 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering
12 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering
13 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering
14 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering
15 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง  Metallurgical Engineering
16 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering
17 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering
18 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering
19 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering
20 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering
21 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering
22 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering
23 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering
24 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
25 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering
26 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering
27 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering
28 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering
29 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering
30 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering
31 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering
32 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering
33 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering
34 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering
35 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering
36 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส  Metallurgical Engineering
37 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
38 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering
39 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering
40 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส  Metallurgical Engineering
41 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering
42 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering
43 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก  Metallurgical Engineering
44 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering
45 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering
46 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering
47 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering
48 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering
49 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering
50 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering
51 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย  Metallurgical Engineering
52 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering
53 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering
54 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering
55 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering
56 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering
57 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering
58 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering
59 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering
60 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering
61 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering
62 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering
63 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering
64 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering
65 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering
66 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering
67 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering
68 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering
69 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
70 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering
71 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering
72 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering
73 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
74 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering
75 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering
76 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering
77 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering
78 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering
79 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering
80 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering
81 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering
82 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering
83 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering
84 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering
85 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering
86 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering
87 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering
88 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
89 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering
90 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering
91 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering
92 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering
93 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering
94 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering
95 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering
96 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.