รายชื่อนศ.
รายวิชา526210 : MATERIAL THERMODYNAMICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา  CME
2 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม  CME
3 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME
4 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์  CME
5 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ  CME
6 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม  CME
7 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี  CME
8 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME
9 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์  CME
10 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME
11 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.