รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม31
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A
2 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A
3 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A
4 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering
5 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE
6 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6316167 นางสาวจิรารัตน์ กลิ่นสุคนธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
8 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE
9 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering
10 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE
13 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE
14 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE
15 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A
16 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
17 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering
18 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE
19 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A
20 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE
21 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE
22 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
23 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE
24 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering
27 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A
28 B6336660 นายพสิษฐ์ สิทธา  PRECISION ENGINEERING
29 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering
30 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
31 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering
32 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE
33 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE
34 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering
35 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING
36 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE
37 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE
39 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE
40 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING
41 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING
42 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE
43 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
44 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE
45 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.