รายชื่อนศ.
รายวิชา525306 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR MECHANICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์  ME
2 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง  ME
3 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME
4 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ  ME
5 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย  ME
6 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME
7 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง  ME
8 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME
9 B6108861 นางสาวญาศิริ บุญจันทร์  ME
10 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME
11 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME
12 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล  ME
13 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME
14 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME
15 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME
16 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME
17 B6131210 นางสาวบุษกร สายสมบัติ  ME
18 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME
19 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร  ME
20 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME
21 B6110741 นางสาวปิยาพัชร พลางวัน  ME
22 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด  ME
23 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME
24 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME
25 B6108465 นายมนตรี นิลทับ  ME
26 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME
27 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME
28 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง  ME
29 B6115500 นางสาวศุภิสรา สินพูน  ME
30 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME
31 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME
32 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME
33 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME
34 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME
35 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME
36 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์  ME
37 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME
38 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME
39 B6111502 นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล  ME
40 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME
41 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME
42 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME
43 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์  ME
44 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.