รายชื่อนศ.
รายวิชา325481 : SEMINAR
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์  FOOD TECHNOLOGY
2 B5952380 นางสาวจันทกานติ์ ศรีพรหม  FOOD TECHNOLOGY
3 B5952489 นางสาวจันทร์จิรา สอนมั่น  FOOD TECHNOLOGY
4 B5854349 นางสาวจิรปรียา อารีรัตนศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY
5 B5852475 นางสาวจุติกาญจน์ แม้นทอง  FOOD TECHNOLOGY
6 B5952731 นางสาวชลิดา เก่งนา  FOOD TECHNOLOGY
7 B5950553 นางสาวทักษิณา เพียซ้าย  FOOD TECHNOLOGY
8 B5854110 นางสาวนภิสา โกยทา  FOOD TECHNOLOGY
9 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล  FOOD TECHNOLOGY
10 B5950546 นางสาวปิยะรัตน์ คำมณีจันทร์  FOOD TECHNOLOGY
11 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY
12 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม  FOOD TECHNOLOGY
13 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข  FOOD TECHNOLOGY
14 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า  FOOD TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.