รายชื่อนศ.
รายวิชา523276 : COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
2 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE10
3 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน  CPE10
4 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
5 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
6 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
7 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
8 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
9 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  CPE10
10 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
11 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
12 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
13 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
14 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
15 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
16 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
17 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE10
18 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
19 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE10
20 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
21 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
22 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
23 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
24 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
25 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
26 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
27 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
28 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
29 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
30 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
31 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
32 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
33 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน  CPE10
34 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
35 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
36 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
37 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE10
38 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  CPE10
39 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
40 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
41 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
42 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
43 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
44 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE10
45 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
46 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
47 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE10
48 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
49 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
50 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE10
51 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
52 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต  CPE10
53 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
54 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
55 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม  CPE10
56 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
57 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
58 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
59 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
60 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE10
61 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
62 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
63 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
64 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
65 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
66 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
67 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
68 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
69 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
70 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
71 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
72 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
73 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
74 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
75 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
76 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
77 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
78 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
79 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
80 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
81 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
82 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
83 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
84 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
85 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
86 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
87 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
88 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE10
89 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
90 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
91 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE10
92 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
93 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
94 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
95 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.