รายชื่อนศ.
รายวิชา235373 : MANAGING A GROWING BUSINESS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
4 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6120849 นางสาวกัญญารักษ์ ถมปัทม์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)60
6 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
14 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
17 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
28 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
30 B6137304 นางสาวอรยา วันดี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
31 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
32 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
33 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
34 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.