รายชื่อนศ.
รายวิชา214206 : ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6206307 นางสาวกิตติญา รูปสี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
2 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE
3 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์  INFORMATION SCIENCE
4 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
5 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา  INFORMATION SCIENCE
6 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
7 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
8 B6204716 นายชาญวิชญ์ สกุลไพศาล  INFORMATION SCIENCE
9 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ  INFORMATION SCIENCE
11 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง  INFORMATION SCIENCE
12 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE
13 B6232306 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
14 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6227661 นางสาวทัศนีย์ พินิชรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
16 B6227647 นางสาวธนาภา พลเยี่ยม  INFORMATION SCIENCE
17 B6232146 นายธนายุทธ อินทรสุข  INFORMATION SCIENCE
18 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6231712 นายธันวา โกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE
20 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์  INFORMATION SCIENCE
21 B6232085 นางสาวนภัสสร พุ่มสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE
22 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร  INFORMATION SCIENCE
23 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี  INFORMATION SCIENCE
25 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา  INFORMATION SCIENCE
26 B6231774 นายปฏิภาณ พรหมรักษ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
27 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ  INFORMATION SCIENCE
28 B6206482 นางสาวปภาวรินท์ หนุ่มขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
29 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
30 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
31 B6205256 นางสาวปิยะรัตน์ บัวบาล  INFORMATION SCIENCE
32 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
33 B6227784 นางสาวพรพิมล สมัยกลาง  INFORMATION SCIENCE
34 B6236953 นายพัชรพล แรมลี  INFORMATION SCIENCE
35 B6204884 นางสาวพิชาพัชร์ สงวนกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
36 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
37 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
38 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
39 B6205133 นางสาวภัทรวรัญชน์ แสนเวียง  INFORMATION SCIENCE
40 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
41 B6232047 นางสาวรัชธิชา สุขสนั่น  INFORMATION SCIENCE
42 B6204778 นางสาววราภรณ์ คนหมั่น  INFORMATION SCIENCE
43 B6204976 นางสาววีรดา นันทเขตต์  INFORMATION SCIENCE
44 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE
45 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
46 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง  INFORMATION SCIENCE
47 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
48 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
49 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
50 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
51 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข  INFORMATION SCIENCE
52 B6236915 นางสาวเกศิณี นามมูลน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
53 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
54 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.