รายชื่อนศ.
รายวิชา214206 : ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
1 B6206154 นายเกียรติชัย บุญแพง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
2 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ  INFORMATION SCIENCE
3 B6232238 นางสาวอดิศา ศรีปัญหา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
4 B6232207 นางสาวสุรัสวดี โคตุธา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
5 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
6 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์  INFORMATION SCIENCE
7 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง  INFORMATION SCIENCE
8 B6227821 นายศิวกร แก้วปราณีต  INFORMATION SCIENCE
9 B6236984 นายราชวัตร อมรอมตกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6227708 นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู  INFORMATION SCIENCE
11 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก  INFORMATION SCIENCE
12 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
13 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล  INFORMATION SCIENCE
14 B6227876 นายภาคภูมิ นิลอาจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
15 B6205034 นายพีรพงษ์ ดวงคำ  INFORMATION SCIENCE
16 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
17 B6231903 นางสาวปิยวรรณ เอิบกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
18 B6227845 นางสาวประภัศษร ถนอมพลกรัง  INFORMATION SCIENCE
19 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง  INFORMATION SCIENCE
20 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก  INFORMATION SCIENCE
21 B6232313 นางสาวนันทนัช ต้นโพธิ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ  INFORMATION SCIENCE
23 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE
24 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง  INFORMATION SCIENCE
25 B6204952 นายธีรพล เหมาะดี  INFORMATION SCIENCE
26 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด  INFORMATION SCIENCE
27 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง  INFORMATION SCIENCE
28 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข  INFORMATION SCIENCE
29 B6204723 นายธนบูรณ์ ฮงมา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
30 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
31 B6231729 นายธน บุญสร้าง  INFORMATION SCIENCE
32 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE
33 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
34 B6204754 นางสาวณิชาพัชร์ ทัศนา  INFORMATION SCIENCE
35 B6232252 นางสาวฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
36 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE
37 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ  INFORMATION SCIENCE
38 B6205140 นางสาวชัญญพัชร์ มนตรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
39 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ  INFORMATION SCIENCE
40 B6208844 นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วศรีทอง  INFORMATION SCIENCE
41 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน  INFORMATION SCIENCE
42 B6231743 นายจิรภัทร ศรียุยงค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
43 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย  INFORMATION SCIENCE
44 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
45 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์  INFORMATION SCIENCE
46 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.