รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE
2 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME
3 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering
4 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
5 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
6 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE
7 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE
9 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
10 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A
11 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A
12 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE
13 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering
14 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering
15 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE
16 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE
17 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
18 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE
19 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A
20 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
21 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
22 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE
23 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A
24 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา  N/A
25 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering
26 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE
28 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE
29 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE
30 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A
31 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
32 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A
33 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME
34 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A
35 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering
36 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ  N/A
37 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A
38 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering
39 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering
40 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.