รายชื่อนศ.
รายวิชา531101 : ENGINEERING MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering
3 B6311988 นางสาวกชพร ศรีทอง  IE
4 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A
6 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering
7 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A
8 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE
9 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering
10 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE
11 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
12 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE
13 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING
14 B6317072 นายกรณ์ดนัย สำเนียงล้ำ  Metallurgical Engineering
15 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE
16 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering
17 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering
18 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME
19 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering
20 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE
21 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering
22 B6300937 นายกรวุฒิ โชติพนัส  IE
23 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering
24 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering
25 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE
27 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE
28 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME
29 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering
30 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING
31 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  EE
32 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  ME
33 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE
34 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering
35 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
36 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering
37 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A
38 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A
39 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE
40 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering
41 B6305161 นางสาวกษณา มุ่งเจริญกิจ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering
43 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A
44 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering
45 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์  N/A
46 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering
47 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering
48 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร สิทธิมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
50 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering
51 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A
52 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
53 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A
54 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
55 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE
56 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering
57 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering
58 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
59 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE
60 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
61 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering
62 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering
63 B6310134 นายกิตติคุณ วรนาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
64 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering
65 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา  TCE
66 B6310165 นายกิตติพศ คล่องใจ  Geological Engineering
67 B6336066 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A
68 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A
69 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering
70 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING
71 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering
72 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering
73 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering
74 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME
75 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING
76 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  Transportation And Logistics Engineering
77 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering
78 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering
79 B6328306 นายก้องภพ เภาพาณิชย์  EE
80 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering
81 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
82 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A
83 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering
84 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
85 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A
86 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering
87 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering
88 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering
89 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING
90 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
91 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE
92 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ จิรกรพงศ์  EE
93 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE
94 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A
95 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME
96 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering
97 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE
98 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
99 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering
100 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING
101 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering
102 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
103 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME
104 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering
105 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering
106 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE
107 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering
108 B6321482 นายจิรธาดา สมัยคำ  Electronic Engineering
109 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE
110 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING
111 B6025045 นายจิรวัฒน์ บัวผดุง  EE
112 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A
113 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
114 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE
115 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering
116 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE
117 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering
118 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering
119 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering
120 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING
121 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE
122 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE
123 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE
124 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering
125 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE
126 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering
127 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE
128 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE
129 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering
130 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering
131 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering
132 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE
133 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A
134 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING
135 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
136 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering
137 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE
138 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering
139 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
140 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering
141 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
142 B6337537 นายชนุดร ศรนิยม  Geological Engineering
143 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING
144 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE
145 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A
146 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering
147 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME
148 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME
149 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A
150 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  CERAMIC ENGINEERING
151 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering
152 B6304065 นางสาวชลธิชา แสนโคตร  Environmental Engineering
153 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A
154 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
155 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  Geological Engineering
156 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A
157 B6301958 นางสาวชลิตา ศรีคุณโน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
158 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE
159 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์  ChemE
160 B6327309 นายชัชวาล เลพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
161 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering
162 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
163 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE
164 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering
165 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME
166 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
167 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
168 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
169 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE
170 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  IE
171 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A
172 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE
173 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering
174 B6318970 นายชานนท์ ตีรชาติ  ME
175 B6322007 นายชานนท์ เอื้อยกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
176 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME
177 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering
178 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A
179 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
180 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING
181 B6305734 นายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม  EE
182 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A
183 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE
184 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE
185 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A
186 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering
187 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  Automotive Engineering
188 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING
189 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
190 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
191 B6311018 นางสาวญาณิศา กัณหาชัย  Transportation And Logistics Engineering
192 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering
193 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE
194 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
195 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A
196 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A
197 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ  Electronic Engineering
198 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
199 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering
200 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering
201 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
202 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering
203 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
204 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A
205 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
206 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
207 B6332013 นายณภัทร พงษ์ศรีทัศน์  Automotive Engineering
208 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE
209 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A
210 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering
211 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE
212 B6321970 นายณัชพล กระแสโสม  N/A
213 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE
214 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A
215 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A
216 B6311421 นายณัฏฐวิทย์ แสงศรี  CE
217 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
218 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering
219 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A
220 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING
221 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
222 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A
223 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
224 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A
225 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE
226 B6305666 นางสาวณัฐญ์ภิญญา พิมพาจันทร์  CE
227 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
228 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE
229 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A
230 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A
231 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE
232 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering
233 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME
234 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
235 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering
236 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering
237 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering
238 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A
239 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering
240 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering
241 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering
242 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering
243 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A
244 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE
245 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A
246 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
247 B6305574 นางสาวณัฐวรา ที่พิมาย  Agricultural and Food Engineering
248 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering
249 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering
250 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering
251 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering
252 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
253 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering
254 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING
255 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME
256 B6317591 นายณัฐเกียรติ พลเขตต์  CE
257 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering
258 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering
259 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช  CPE
260 B6306724 นางสาวดวงกมล สายทองแท้  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
261 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering
262 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A
263 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE
264 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING
265 B6301965 นายตะวัน งามแสง  EE
266 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A
267 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering
268 B6303730 นายทนงศักดิ์ สุภาจันทร์  ME
269 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
270 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE
271 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A
272 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
273 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A
274 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE
275 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
276 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering
277 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering
278 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
279 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย  N/A
280 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering
281 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE
282 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
283 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE
284 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE
285 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A
286 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด  CPE
287 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A
288 B6305789 นายธณัฐชัย ฉัตรมงคลยิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
289 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering
290 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering
291 B6305673 นายธนกฤต อุณหรุ่งโรจน์  CE
292 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
293 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering
294 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
295 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A
296 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A
297 B6303785 นายธนนนท์ ชาติประสพ  Geological Engineering
298 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A
299 B6306939 นายธนพร หนองคู  AERONAUTICAL ENGINEERING
300 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME
301 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน  TCE
302 B6331580 นายธนภูม วงษ์เวช  N/A
303 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A
304 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE
305 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
306 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME
307 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING
308 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering
309 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE
310 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering
311 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME
312 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE
313 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME
314 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering
315 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE
316 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A
317 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
318 B6318512 นายธนากร ขิ้งชัยภูมิ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
319 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
320 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering
321 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A
322 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering
323 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A
324 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE
325 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering
326 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING
327 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล  IE
328 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering
329 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME
330 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
331 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A
332 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A
333 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
334 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering
335 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE
336 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering
337 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering
338 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A
339 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE
340 B6309077 นางสาวธัญชนก หมั่นอุตส่าห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
341 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A
342 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A
343 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
344 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering
345 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE
346 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME
347 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME
348 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A
349 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering
350 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING
351 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE
352 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
353 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE
354 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A
355 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A
356 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering
357 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering
358 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering
359 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering
360 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering
361 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE
362 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A
363 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ  Environmental Engineering
364 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
365 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE
366 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE
367 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering
368 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE
369 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering
370 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A
371 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE
372 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering
373 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering
374 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering
375 B6318956 นายนพกร หาเมืองกลาง  Automotive Engineering
376 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING
377 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A
378 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering
379 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A
380 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE
381 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering
382 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
383 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE
384 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE
385 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering
386 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering
387 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE
388 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  EE
389 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE
390 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE
391 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
392 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering
393 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE
394 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering
395 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE
396 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE
397 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ  N/A
398 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A
399 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
400 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A
401 B6318659 นายนัฐพนธ์ คชวรานนท์  N/A
402 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING
403 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering
404 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์  EE
405 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE
406 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING
407 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE
408 B6310172 นายนันทวัฒน์ ก้อนโทนพะเนา  N/A
409 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE
410 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  CPE
411 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A
412 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING
413 B6325718 นายนันท์ทัต เสาสมภพ  Automotive Engineering
414 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering
415 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING
416 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
417 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE
418 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering
419 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering
420 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
421 B6305697 นางสาวนิภาวรรณ สุคำภา  ME
422 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
423 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE
424 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
425 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering
426 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
427 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE
428 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
429 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE
430 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE
431 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering
432 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING
433 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A
434 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE
435 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE
436 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE
437 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
438 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE
439 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering
440 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE
441 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ  ChemE
442 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  Transportation And Logistics Engineering
443 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering
444 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE
445 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE
446 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A
447 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE
448 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A
449 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A
450 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering
451 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering
452 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering
453 B6322946 นายประกอบ ฤกษ์งาม  N/A
454 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering
455 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE
456 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE
457 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME
458 B6337407 นายประสพโชค สวัสดี  CERAMIC ENGINEERING
459 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE
460 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering
461 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A
462 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
463 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  CE
464 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE
465 B6300906 นายปราชญ์เปรื่อง เพ็ชรจอหอ  EE
466 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE
467 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE
468 B6323806 นายปริวัฒน์ สำราญรื่น  N/A
469 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering
470 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering
471 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ  ChemE
472 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE
473 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
474 B6332587 นายปวรุตม์ พงษ์ไพฑูรย์  N/A
475 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  Transportation And Logistics Engineering
476 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE
477 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering
478 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering
479 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  ME
480 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A
481 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE
482 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
483 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี  TCE
484 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering
485 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
486 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE
487 B6332594 นายปัณณธร จันทร์แจ้ง  N/A
488 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering
489 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering
490 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE
491 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering
492 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
493 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A
494 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE
495 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering
496 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE
497 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A
498 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
499 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
500 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม  N/A
501 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE
502 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
503 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE
504 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering
505 B6311377 นางสาวปิยะนัฐ นามมนตรี  N/A
506 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
507 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering
508 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE
509 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE
510 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE
511 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering
512 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering
513 B6336042 นายพงศกร ศรีใส  PE
514 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE
515 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering
516 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
517 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME
518 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering
519 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering
520 B6316990 นายพชร ฉายเพชร  Environmental Engineering
521 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE
522 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE
523 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE
524 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  Transportation And Logistics Engineering
525 B6311971 นางสาวพนาวรรณ์ จันทา  IE
526 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering
527 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering
528 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A
529 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  Agricultural and Food Engineering
530 B6303556 นางสาวพรนภา พานทอง  IE
531 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE
532 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering
533 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering
534 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING
535 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering
536 B6308667 นางสาวพรรภษา ฝากามล  AERONAUTICAL ENGINEERING
537 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A
538 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A
539 B6337551 นายพฤกษ์ชานนท์ แก้วโอ่ง  Agricultural and Food Engineering
540 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering
541 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering
542 B6322335 นายพลอินทร์ ม่วงงาม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
543 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE
544 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE
545 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE
546 B6302955 นายพัชรพล ปลื้มมะลัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
547 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE
548 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE
549 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
550 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A
551 B6322199 นายพัฒนพงษ์ อุทัยดา  AERONAUTICAL ENGINEERING
552 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
553 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering
554 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING
555 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE
556 B6304461 นางสาวพัณณ์ชิตา เรืองประโดก  PE
557 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE
558 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  ChemE
559 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE
560 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A
561 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
562 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE
563 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A
564 B6309213 นายพัสกร คล่องสั่งสอน  Automotive Engineering
565 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE
566 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME
567 B6308377 นางสาวพิชญานิน วุชชัยภูมิ  PE
568 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A
569 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE
570 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  ME
571 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A
572 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
573 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE
574 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
575 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE
576 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE
577 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A
578 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE
579 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering
580 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ  Transportation And Logistics Engineering
581 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE
582 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE
583 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A
584 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
585 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering
586 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE
587 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE
588 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
589 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering
590 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering
591 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE
592 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering
593 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
594 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE
595 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์  N/A
596 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A
597 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
598 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering
599 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering
600 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A
601 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering
602 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering
603 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering
604 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE
605 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  PE
606 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE
607 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
608 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering
609 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A
610 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering
611 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering
612 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
613 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE
614 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering
615 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE
616 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์  N/A
617 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE
618 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
619 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A
620 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME
621 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE
622 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE
623 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
624 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering
625 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A
626 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
627 B6302924 นายภูธเนศ เพ็งพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
628 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
629 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE
630 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING
631 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
632 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A
633 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering
634 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE
635 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering
636 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A
637 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE
638 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME
639 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering
640 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering
641 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
642 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING
643 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering
644 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering
645 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE
646 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering
647 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
648 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A
649 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering
650 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering
651 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
652 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering
653 B6314903 นางสาวมุรธาธร จันทะสี  Geological Engineering
654 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering
655 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
656 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE
657 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
658 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE
659 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE
660 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี  TCE
661 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE
662 B6321154 นางสาวรวิพร เพชรบุตร  IE
663 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A
664 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
665 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน  CE
666 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING
667 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering
668 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering
669 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A
670 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering
671 B6305529 นายรัชพล คิดการ  Transportation And Logistics Engineering
672 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช  ME
673 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering
674 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
675 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A
676 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering
677 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING
678 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME
679 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
680 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  IE
681 B6318376 นายรัตนพงษ์ ชูชีพ  N/A
682 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE
683 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE
684 B6322472 นางสาวรัศมี เล่เหลี่ยม  CPE
685 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE
686 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม  TCE
687 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
688 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE
689 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ  ChemE
690 B6308148 นางสาวรุจิรา อธิคมตระกูล  Environmental Engineering
691 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE
692 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering
693 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE
694 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering
695 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE
696 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE
697 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A
698 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
699 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING
700 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME
701 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME
702 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
703 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering
704 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
705 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
706 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE
707 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering
708 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE
709 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering
710 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering
711 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering
712 B6308971 นางสาววรดา ตะเคียนศก  N/A
713 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING
714 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE
715 B6318222 นายวรพล เจริญศรี  N/A
716 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME
717 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME
718 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE
719 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE
720 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม  ChemE
721 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A
722 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
723 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME
724 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING
725 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering
726 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
727 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE
728 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE
729 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
730 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering
731 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A
732 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering
733 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE
734 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING
735 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE
736 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ  TCE
737 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A
738 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE
739 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING
740 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
741 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
742 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE
743 B6328153 นางสาววิชุดา คุ้มบัวลา  Transportation And Logistics Engineering
744 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
745 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
746 B6321147 นางสาววิฐิฏา เนตรวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering
747 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering
748 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE
749 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering
750 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE
751 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering
752 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING
753 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
754 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering
755 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering
756 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  Agricultural and Food Engineering
757 B6318130 นายวิศรุต มัธนัง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
758 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering
759 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
760 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE
761 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A
762 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A
763 B6304904 นายวีรภัทร โพธิ์แก้ว  Geological Engineering
764 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering
765 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering
766 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering
767 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A
768 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME
769 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE
770 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering
771 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง  ChemE
772 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE
773 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A
774 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING
775 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering
776 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering
777 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering
778 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME
779 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม  EE
780 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering
781 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE
782 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME
783 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering
784 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE
785 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A
786 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE
787 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE
788 B6334413 นายศักดิ์ดา คำภิมาบุตร  CE
789 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี  PE
790 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering
791 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering
792 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering
793 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE
794 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME
795 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE
796 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering
797 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE
798 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING
799 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering
800 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE
801 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A
802 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE
803 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A
804 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING
805 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering
806 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE
807 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE
808 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering
809 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
810 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A
811 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering
812 B6303716 นายศิวกร ดังใหม่  ME
813 B6317836 นายศิวกร เชื้อดวงผุย  Transportation And Logistics Engineering
814 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering
815 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING
816 B6117030 นายศิวัช เหง้าละคร  PRECISION ENGINEERING
817 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
818 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
819 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering
820 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering
821 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering
822 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์  CE
823 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering
824 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE
825 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A
826 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์  ChemE
827 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering
828 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering
829 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE
830 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE
831 B6307066 นายศุภศักดิ์ เอี่ยมสะอาด  IE
832 B6305604 นายศุภเวช การสมเกตุ  TCE
833 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE
834 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering
835 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A
836 B6306496 นายสมานมิตร จิตพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
837 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING
838 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล  CERAMIC ENGINEERING
839 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
840 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A
841 B6333201 นายสราวุฒิ พงศ์อลงกรณ์  Automotive Engineering
842 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE
843 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE
844 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE
845 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
846 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering
847 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE
848 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A
849 B6306502 นายสาธิต ม่วงนิกร  ME
850 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering
851 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering
852 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering
853 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
854 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering
855 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE
856 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING
857 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering
858 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering
859 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง  CPE
860 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering
861 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING
862 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A
863 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering
864 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering
865 B6325749 นางสาวสิริภัทร บุญนำพา  CERAMIC ENGINEERING
866 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering
867 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE
868 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A
869 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE
870 B6333263 นางสาวสุกัญญา กลายดี  Automotive Engineering
871 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING
872 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
873 B6302962 นางสาวสุชาดา เช้าสุวรรณ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
874 B6327545 นางสาวสุชานันท์ มาหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
875 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering
876 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE
877 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE
878 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี  ChemE
879 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING
880 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A
881 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE
882 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering
883 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering
884 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering
885 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE
886 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE
887 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A
888 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A
889 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ  TCE
890 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE
891 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering
892 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
893 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A
894 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering
895 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING
896 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE
897 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A
898 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering
899 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering
900 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering
901 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น  N/A
902 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A
903 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering
904 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE
905 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering
906 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE
907 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE
908 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A
909 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering
910 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering
911 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE
912 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า  ChemE
913 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE
914 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  ME
915 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A
916 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A
917 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
918 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
919 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering
920 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering
921 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering
922 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering
923 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE
924 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
925 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์  Environmental Engineering
926 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A
927 B6308070 นางสาวหทัยชนก ปิ่นสุข  IE
928 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
929 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering
930 B6304836 นางสาวหฤทัย แซ่ตัง  EE
931 B6319083 นายหัสนัย เกตุช้าง  Environmental Engineering
932 B6333317 นายอดิศร แซ่ยี่  CE
933 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A
934 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING
935 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE
936 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering
937 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A
938 B6333324 นางสาวอนันยา เลื่อนลอย  Environmental Engineering
939 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE
940 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING
941 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A
942 B6305659 นายอนุสรณ์ บกสวัสดิ์  ME
943 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering
944 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE
945 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering
946 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering
947 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  Mechatronics Engineering
948 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME
949 B6333348 นางสาวอภิญญา ชาวโนนงิ้ว  IE
950 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
951 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering
952 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE
953 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A
954 B6322168 นายอภิสิทธิ์ คล่องชอบ  Automotive Engineering
955 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering
956 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering
957 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering
958 B6314910 นางสาวอมรรัตน์ ศรีชัย  PE
959 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์  N/A
960 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering
961 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering
962 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE
963 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE
964 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering
965 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A
966 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering
967 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE
968 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering
969 B6333362 นางสาวอรวรรณ แซมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
970 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING
971 B6309428 นางสาวอรอนงค์ วงษ์วิศิษฐ์  Environmental Engineering
972 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE
973 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE
974 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE
975 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering
976 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร  TCE
977 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering
978 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE
979 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A
980 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering
981 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE
982 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A
983 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์  ChemE
984 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering
985 B6325961 นายอัยการ ลอดแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
986 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING
987 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
988 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
989 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE
990 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE
991 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A
992 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering
993 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering
994 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering
995 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering
996 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering
997 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A
998 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
999 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
1000 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A
1001 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING
1002 B6306182 นายอิทธิเชษฐ์ ไตรแป้นมะดัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
1003 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A
1004 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering
1005 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE
1006 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE
1007 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering
1008 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering
1009 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A
1010 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING
1011 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering
1012 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering
1013 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
1014 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING
1015 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering
1016 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE
1017 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE
1018 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering
1019 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics
1020 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
1021 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
1022 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
1023 B6317126 นางสาวเจนจิรา ภู่เรือน  IE
1024 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
1025 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering
1026 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE
1027 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE
1028 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A
1029 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering
1030 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE
1031 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering
1032 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering
1033 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A
1034 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE
1035 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง  ME
1036 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
1037 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE
1038 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
1039 B6325763 นายเนติ์ จุลกะ  ChemE
1040 B6326159 นางสาวเบญจมาศ ชาลี  Transportation And Logistics Engineering
1041 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A
1042 B5813865 นางสาวเบญจวรรณ จันภิรมย์  PE
1043 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  EE
1044 B6305154 นางสาวเบญญากร จันทะเจียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
1045 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE
1046 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A
1047 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering
1048 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  Transportation And Logistics Engineering
1049 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering
1050 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE
1051 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A
1052 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE
1053 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE
1054 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง  Transportation And Logistics Engineering
1055 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING
1056 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering
1057 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
1058 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING
1059 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING
1060 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE
1061 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE
1062 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering
1063 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์  ME
1064 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE
1065 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering
1066 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A
1067 B6303327 นายเอกภพ จามร  TCE
1068 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE
1069 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  AERONAUTICAL ENGINEERING
1070 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE
1071 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง  ChemE
1072 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
1073 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering
1074 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering
1075 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE
1076 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE
1077 B6309459 นางสาวโสมวสา ศิริไพบูลย์ทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
1078 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE
1079 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME
1080 B6334178 นายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์  TCE
1081 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering
1082 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering
1083 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A
1084 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering
1085 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.