รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING
2 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering
3 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING
4 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE
5 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
6 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING
7 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
8 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering
9 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A
10 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A
11 B6336394 นายธณพงศ เดชาเลิศ  PRECISION ENGINEERING
12 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A
13 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A
14 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE
15 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering
16 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A
17 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE
18 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING
19 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A
20 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A
21 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING
22 B6239480 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  PRECISION ENGINEERING
23 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A
24 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering
25 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี  TCE
26 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A
27 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering
28 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering
29 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
30 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A
31 B6337490 นางสาวอภิญญา ทอจะโป๊ะ  PRECISION ENGINEERING
32 B6337469 นางสาวโชติกา โชติสิทธิฤทธิ์  Mechatronics Engineering
33 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.