รายชื่อนศ.
รายวิชา202201 : LIFE SKILLS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี  SPORTS SCIENCE
2 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  Chemistry
3 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS
4 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด  BIOLOGY
5 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE
6 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS
7 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry
8 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง  Chemistry
9 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics
10 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน  SPORTS SCIENCE
11 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ  SPORTS SCIENCE
12 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY
13 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry
14 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร  SPORTS SCIENCE
15 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช  SPORTS SCIENCE
16 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล  MATHEMATICS
17 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย  physics
18 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง  SPORTS SCIENCE
19 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ  SPORTS SCIENCE
20 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE
21 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS
22 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS
23 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics
24 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย  Chemistry
25 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์  SPORTS SCIENCE
26 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry
27 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห  SPORTS SCIENCE
28 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics
29 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry
30 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS
31 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics
32 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ  SPORTS SCIENCE
33 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์  SPORTS SCIENCE
34 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE
35 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  Chemistry
36 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์  SPORTS SCIENCE
37 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics
38 B6120245 นายนุกูล พิศนอก  SPORTS SCIENCE
39 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  Chemistry
40 B6329471 นายปณธร เจียรณัย  Chemistry
41 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE
42 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ  BIOLOGY
43 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา  SPORTS SCIENCE
44 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก  SPORTS SCIENCE
45 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY
46 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY
47 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา  BIOLOGY
48 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม  BIOLOGY
49 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY
50 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY
51 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY
52 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics
53 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล  Chemistry
54 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม  SPORTS SCIENCE
55 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร  Chemistry
56 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม  SPORTS SCIENCE
57 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS
58 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE
59 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม  SPORTS SCIENCE
60 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา  BIOLOGY
61 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน  Chemistry
62 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน  BIOLOGY
63 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง  SPORTS SCIENCE
64 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ  Chemistry
65 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา  physics
66 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY
67 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics
68 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY
69 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์  Chemistry
70 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE
71 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล  SPORTS SCIENCE
72 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  Chemistry
73 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE
74 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics
75 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ  SPORTS SCIENCE
76 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY
77 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย  SPORTS SCIENCE
78 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics
79 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ  SPORTS SCIENCE
80 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป  BIOLOGY
81 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE
82 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE
83 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY
84 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน  Chemistry
85 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY
86 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย  BIOLOGY
87 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY
88 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว  SPORTS SCIENCE
89 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics
90 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics
91 B6301910 นายเมฆา ปัชชา  Chemistry
92 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
93 B6331009 นางสาวณัฐพร พิมพ์อุบล  MANAGEMENT
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
94 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
95 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ  FOOD TECHNOLOGY
96 B6336912 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
97 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
98 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
99 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
100 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
101 B6310578 Mr.UDOMVIREAK CHAY  Electronic Engineering
102 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering
103 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering
104 B6337605 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ  PRECISION ENGINEERING
105 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร  Environmental Engineering
106 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
107 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering
108 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering
109 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
110 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A
111 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering
112 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  CE
113 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A
114 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE
115 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A
116 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME
117 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING
118 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering
119 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering
120 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A
121 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING
122 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  Agricultural and Food Engineering
123 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering
124 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering
125 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
126 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering
127 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering
128 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering
129 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering
130 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE
131 B6336325 นางสาวกุลจิรา จิตบุญเรืองโรจน์  PRECISION ENGINEERING
132 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering
133 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  Automotive Engineering
134 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering
135 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering
136 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering
137 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering
138 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE
139 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A
140 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
141 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering
142 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
143 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING
144 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering
145 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING
146 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering
147 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A
148 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
149 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A
150 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  Transportation And Logistics Engineering
151 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering
152 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A
153 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering
154 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering
155 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  PE
156 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering
157 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE
158 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A
159 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
160 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE
161 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME
162 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING
163 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
164 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering
165 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering
166 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  Agricultural and Food Engineering
167 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  TCE
168 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering
169 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  PRECISION ENGINEERING
170 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A
171 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE
172 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
173 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering
174 B6326562 นายชนินทร์ ฤทธิ์จรุง  N/A
175 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
176 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE
177 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING
178 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A
179 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE
180 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ  N/A
181 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
182 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว  CPE
183 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME
184 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
185 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE
186 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A
187 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering
188 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING
189 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE
190 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING
191 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A
192 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering
193 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
194 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering
195 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
196 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง  Mechatronics Engineering
197 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
198 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย  ChemE
199 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE
200 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
201 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A
202 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
203 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A
204 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
205 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
206 B6305567 นายณัฐฐินันท์ โพธิ์นอก  Metallurgical Engineering
207 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME
208 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering
209 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE
210 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A
211 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering
212 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE
213 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME
214 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE
215 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering
216 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering
217 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING
218 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์  EE
219 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE
220 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME
221 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE
222 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE
223 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE
224 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
225 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering
226 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
227 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A
228 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering
229 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering
230 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A
231 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE
232 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A
233 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE
234 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
235 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE
236 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING
237 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME
238 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering
239 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A
240 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering
241 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE
242 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE
243 B6337544 นายธนโชติ โสนอ่อน  PRECISION ENGINEERING
244 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
245 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A
246 B6324421 นายธรรมศักดิ์ โคตุละ  PRECISION ENGINEERING
247 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering
248 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering
249 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A
250 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE
251 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME
252 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING
253 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering
254 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A
255 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  Geological Engineering
256 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A
257 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering
258 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING
259 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering
260 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering
261 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE
262 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering
263 B6326791 นายธีรภัทร จงจุลกลาง  Agricultural and Food Engineering
264 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering
265 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
266 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE
267 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A
268 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE
269 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  CE
270 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering
271 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  CE
272 B6324377 นายนนทพัทธ์ มีทะโจล  Mechatronics Engineering
273 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง  Agricultural and Food Engineering
274 B6321987 นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง  Geological Engineering
275 B6337520 นายนพปกรณ์ พุทธา  PRECISION ENGINEERING
276 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A
277 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์  PE
278 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering
279 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
280 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A
281 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  Transportation And Logistics Engineering
282 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE
283 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE
284 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING
285 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE
286 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING
287 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE
288 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING
289 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน  PE
290 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering
291 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE
292 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE
293 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
294 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering
295 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
296 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME
297 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A
298 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering
299 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A
300 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  ME
301 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE
302 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE
303 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING
304 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  TCE
305 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  Agricultural and Food Engineering
306 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
307 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering
308 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE
309 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE
310 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A
311 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
312 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  CE
313 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering
314 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE
315 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE
316 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น  N/A
317 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME
318 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering
319 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
320 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering
321 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE
322 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering
323 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
324 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE
325 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A
326 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering
327 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE
328 B6203559 นายพงศธร จันเรียง  Mechatronics Engineering
329 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING
330 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME
331 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  Agricultural and Food Engineering
332 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
333 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering
334 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE
335 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering
336 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering
337 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering
338 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  Environmental Engineering
339 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering
340 B6334291 นางสาวพรนภา ศิวิจารย์  Mechatronics Engineering
341 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE
342 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A
343 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
344 B6332716 นายพัฒนา จารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
345 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
346 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE
347 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A
348 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
349 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering
350 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE
351 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
352 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering
353 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A
354 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE
355 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering
356 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE
357 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
358 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering
359 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering
360 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering
361 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering
362 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A
363 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING
364 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE
365 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering
366 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering
367 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE
368 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering
369 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A
370 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
371 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering
372 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE
373 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  CE
374 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering
375 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  AERONAUTICAL ENGINEERING
376 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A
377 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE
378 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE
379 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A
380 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering
381 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
382 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
383 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING
384 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME
385 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering
386 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING
387 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A
388 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A
389 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE
390 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE
391 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A
392 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering
393 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE
394 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME
395 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A
396 B6308124 นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ  Electronic Engineering
397 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  Environmental Engineering
398 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE
399 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
400 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE
401 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering
402 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A
403 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering
404 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE
405 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี  PE
406 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE
407 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE
408 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering
409 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering
410 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE
411 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE
412 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
413 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE
414 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE
415 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  Geological Engineering
416 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE
417 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  ME
418 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
419 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE
420 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  ME
421 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A
422 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering
423 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
424 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE
425 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering
426 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering
427 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME
428 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME
429 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering
430 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
431 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering
432 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING
433 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
434 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering
435 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A
436 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING
437 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  IE
438 B6328573 นายวรินทร สินวาด  Agricultural and Food Engineering
439 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering
440 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE
441 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
442 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A
443 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE
444 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering
445 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
446 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering
447 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
448 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
449 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering
450 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  Agricultural and Food Engineering
451 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE
452 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A
453 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
454 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering
455 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE
456 B6336738 นางสาวศรัญย์พร เหล่าวงษา  PRECISION ENGINEERING
457 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE
458 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  IE
459 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE
460 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
461 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE
462 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE
463 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering
464 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
465 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE
466 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A
467 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
468 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE
469 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE
470 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  EE
471 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE
472 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering
473 B6337049 นางสาวสตรี เกรียงไกรยศ  PRECISION ENGINEERING
474 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering
475 B6023225 นายสมศักดิ์ เสียงล้ำ  Mechatronics Engineering
476 B6337513 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
477 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE
478 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE
479 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A
480 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering
481 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering
482 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering
483 B6309312 นายสิทธิโชค ถมปัด  AERONAUTICAL ENGINEERING
484 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
485 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
486 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  Metallurgical Engineering
487 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A
488 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING
489 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering
490 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE
491 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE
492 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา  Mechatronics Engineering
493 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A
494 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering
495 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
496 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering
497 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME
498 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A
499 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A
500 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  Environmental Engineering
501 B6336684 นางสาวสุภาภรณ์ สินทรัพย์  PRECISION ENGINEERING
502 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A
503 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์  PRECISION ENGINEERING
504 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A
505 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
506 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE
507 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A
508 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A
509 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME
510 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering
511 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  CPE
512 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
513 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING
514 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE
515 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering
516 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE
517 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering
518 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
519 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  Transportation And Logistics Engineering
520 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
521 B6337292 นายอรชุน ลุนทอง  PRECISION ENGINEERING
522 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A
523 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  ChemE
524 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE
525 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering
526 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE
527 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING
528 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
529 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering
530 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์  Geological Engineering
531 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering
532 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A
533 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING
534 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering
535 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A
536 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE
537 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
538 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE
539 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
540 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
541 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering
542 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING
543 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง  Mechatronics Engineering
544 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering
545 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
546 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
547 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering
548 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE
549 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A
550 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  PRECISION ENGINEERING
551 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering
552 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A
553 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  Geological Engineering
554 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE
555 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering
556 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE
557 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
558 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
559 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering
560 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE
561 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  TCE
562 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME
563 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
564 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
565 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
566 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
567 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
568 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
569 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
570 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
571 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
572 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
573 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
574 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
575 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
576 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH
577 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH
578 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
579 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
580 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
581 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
582 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
583 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
584 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
585 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH
586 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
587 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
588 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
589 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
590 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH
591 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
592 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
593 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
594 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
595 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
596 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
597 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
598 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
599 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
600 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
601 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
602 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
603 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
604 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
605 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
606 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
607 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
608 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
609 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
610 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
611 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
612 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
613 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
614 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
615 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
616 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH
617 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
618 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
619 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
620 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
621 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH
622 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
623 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
624 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH
625 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
626 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
627 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
628 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
629 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
630 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
631 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
632 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH
633 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH
634 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
635 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
636 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
637 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
638 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
639 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
640 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
641 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
642 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH
643 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
644 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
645 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
646 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
647 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
648 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
649 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
650 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
651 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
652 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH
653 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
654 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
655 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
656 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
657 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
658 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
659 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH
660 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
661 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
662 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
663 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH
664 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
665 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH
666 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
667 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
668 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
669 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
670 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
671 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
672 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
673 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
674 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
675 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
676 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
677 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
678 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
679 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
680 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
681 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
682 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
683 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
684 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
685 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
686 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
687 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
688 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
689 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
690 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
691 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
692 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
693 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
694 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
695 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
696 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
697 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
698 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH
699 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
700 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
701 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
702 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH
703 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
704 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
705 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
706 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
707 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
708 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
709 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
710 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
711 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
712 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
713 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.