รายชื่อนศ.
รายวิชา235342 : DIRECT MARKETING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
3 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
4 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.