รายชื่อนศ.
รายวิชา529206 : ELECTROMAGNETIC FIELDS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
2 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  EE10
3 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ  EE10
4 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
5 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
6 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
7 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE10
8 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก  EE10
9 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE10
10 B5915538 นางสาวปวีณา นาตะโหนด  EE40
11 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
12 B6136673 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  EE10
13 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE10
14 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE10
15 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE10
16 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.