รายชื่อนศ.
รายวิชา529204 : ENGINEERING ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE10
2 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  EE10
3 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
4 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
5 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE10
6 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  EE10
7 B6116132 นายนวมินทร์ สอดศรีจันทร์  EE10
8 B5817955 นายนัฐพล คนองมาก  EE10
9 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE10
10 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
11 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
12 B5918645 นายวรเมธ อินทร์แบน  EE40
13 B5903160 นายอภิสิทธิ์ จงจิตชอบ  EE40
14 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.