รายชื่อนศ.
รายวิชา235402 : STRATEGIC MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
2 B6072315 นางสาวกมลรัตน์ มีสบาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
3 B6072728 นางสาวกมลลักษณ์ บัวพัฒน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
4 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
5 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
6 B6073978 นางสาวกวินนา เลิศแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
8 B6075392 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรไทย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6072360 นางสาวกัญญารัตน์ ม่วงอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
11 B6071349 นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
12 B6071790 นายกิตติ ฉลูพันธุ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
13 B6072568 นางสาวกิตติมา สำราญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
14 B6072841 นางสาวกิตติยาภรณ์ ปะนามโต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
15 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
16 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
17 B6075132 นายก้องภพ วิริยะโรจน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6075286 นางสาวขนบษร นรารักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
21 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
22 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
23 B6072216 นางสาวจิราพรรณ อันวิมล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
25 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
26 B6071820 นางสาวจิราภรณ์ ป่อยยิ้ม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
27 B6071776 นายจิรายุทธ อนุรักษ์ธาดากุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
28 B6072476 นางสาวจิราวรรณ ปูนกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
29 B6071295 นางสาวจีรนันท์ กุลประดิษฐ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
30 B6073152 นางสาวจีรปรียา พิมพ์กลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
31 B6071455 นางสาวจุฑามาศ ฉัตร์รักษา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
32 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6072582 นางสาวจุรีรัตน์ จอมคำสิงห์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
34 B6075231 นางสาวฉัตรฑริกา โตสงวน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
35 B6071783 นางสาวชญานิน เจนจิต  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
36 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
37 B6071578 นางสาวชนิกานต์ สืบผาสุข  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
38 B6071769 นายชนินทร์ บุญมา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
39 B6072766 นางสาวชมพูนุช ปากหวาน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
40 B6072940 นางสาวชลณิชา มานะธุระ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
41 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
42 B6072605 นางสาวชลธิชา กลิ่นหอม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
43 B6072025 นางสาวชลิตา แรมสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
44 B6072278 นายชัยวัฒน์ รวมภักดี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
45 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
46 B6072711 นายชุติมัญช์ ซุ้นเจริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
47 B6072698 นางสาวฐาริณี สุขประดิษฐ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
48 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
49 B6071844 นางสาวฐิติรัตน์ จักร์กระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
50 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
51 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
52 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
53 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
54 B6072490 นายณัชพล โจ้พิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
55 B6072186 นางสาวณัฐกมล อำไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
56 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
57 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
58 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
59 B6071417 นางสาวณัฐณิชา โคลงพิมาย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
60 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
61 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
62 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
63 B6071561 นางสาวณัฐรินีย์ ยศฉิมพลี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
64 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
65 B6072704 นายตะวัน แสนศิลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
66 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
67 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
68 B6072872 นางสาวทิติธร นาคจันทึก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
69 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
70 B6075118 นายธนพล เขตจัตุรัส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
71 B6071523 นางสาวธนิตา แก้วกาเหรียญ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
72 B6075309 นางสาวธวัลหทัย ชนะค้า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
73 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
74 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
75 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
76 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
77 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
78 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
79 B6071943 นางสาวนัทภรณ์ เทียมวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
80 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
81 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
82 B6072339 นางสาวนิภาวัลย์ สันโดด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
83 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
84 B6071646 นางสาวบงกชกร รัตนาขจี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
85 B6072674 นางสาวบวรรัตน์ เขียววิจิตร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
86 B6073008 นางสาวบุญญาภรณ์ พราหมณ์ไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
87 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
88 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
89 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
90 B6072551 นางสาวปภัสรา อภิสุเมธานนท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
91 B6072544 นางสาวประกายแก้ว บรรจงปรุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
92 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
93 B6074005 นางสาวปรีดิพัทธ์ สัพทานนท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
94 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
95 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
96 B6071318 นางสาวปาริชาติ อัจฉรารักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
97 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
98 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
99 B6070038 นายพงษ์ศกรณ์ ทิพย์สนเท่ห์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
100 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
101 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
102 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
103 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
104 B6072070 นายพัทธนันท์ ภาลีขันธ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
105 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
106 B6070052 นางสาวพิชญะดา ผลพอตน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
107 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
108 B6070113 นางสาวพิมมณี พิมพ์ทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
109 B6072032 นางสาวภัทราพร ดวงแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
110 B6071684 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
111 B6072049 นางสาวภัทราวดี คำสวาสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
112 B6072209 นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
113 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
114 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
115 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
116 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
117 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
118 B6071554 นางสาวรวิวรรณ ทาวะรมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
119 B6072667 นางสาวรสิตา ทิพเนตร  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
120 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
121 B6075033 นางสาวรัชนีกร ญาติจันทึก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
122 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
123 B6072063 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสองชั้น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
124 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
125 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
126 B6075026 นางสาวรุ้งแพรว ผิวสอาด  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
127 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
128 B6071400 นางสาวลดามณี สอนกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
129 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
130 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
131 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
132 B6072735 นางสาววรรณาภรณ์ ทองดีนอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
133 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
134 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
135 B6072599 นางสาววรางคณา อรพิมพ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
136 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
137 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
138 B6073107 นางสาววิไลวรรณ มั่นวงษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
139 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
140 B6073022 นางสาวศรัณย์พร บัวชุม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
141 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
142 B6071332 นางสาวศิริพร อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
143 B6071929 นางสาวศิริรัตน์ วิลัยแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
144 B6071325 นางสาวศิริลักษณ์ พาชัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
145 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
146 B6072643 นางสาวศิลษณา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
147 B6072889 นายศิวัช อ่อนเกิด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
148 B6073091 นายศุภกิจ แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
149 B6071509 นางสาวศุภารานันท์ ฉิมกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
150 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
151 B6072797 นางสาวสิริปราง ดั่นกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
152 B6071882 นางสาวสิริยากร ท้าววิราช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
153 B6071912 นางสาวสิริวิภา พันสอาด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
154 B6073060 นางสาวสุดารัตน์ สมลี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
155 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
156 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
157 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
158 B6071721 นางสาวสุนันทา ชะมารัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
159 B6075293 นางสาวสุพัตตรา เทพศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
160 B6071431 นางสาวสุพัตรา อุดชุมนารี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
161 B6072001 นางสาวสุภาวรรณ เปี้ยตัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
162 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
163 B6072650 นางสาวสุรีรัตน์ ประกอบผล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
164 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
165 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
166 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
167 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
168 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
169 B6071592 นางสาวอรนิภา บุญพร้อม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
170 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
171 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
172 B6072513 นางสาวอักษราพิลาส ทวินันท์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
173 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
174 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
175 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
176 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
177 B6071967 นายอำพล จุไรย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
178 B6071677 นางสาวอินทิรา สร้อยจิตร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
179 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
180 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
181 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
182 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
183 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
184 B6072483 นายเมธา พัฒน์ภากุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
185 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
186 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
187 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
188 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
189 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
190 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.