รายชื่อนศ.
รายวิชา235204 : PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
2 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
3 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
4 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
5 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
6 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
8 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
11 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
12 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
13 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
14 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
15 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
16 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
22 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
23 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
25 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
26 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
27 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
28 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
29 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
30 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
31 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
32 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
34 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
35 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
36 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
37 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
38 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
39 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
40 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
41 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
42 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
43 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
44 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
45 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
46 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
47 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
48 B5990078 นางสาวอารียา ทองวิลัย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
49 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
50 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.