รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี  SPORTS SCIENCE
2 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY
4 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร  FOOD TECHNOLOGY
5 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์  FOOD TECHNOLOGY
6 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์  FOOD TECHNOLOGY
7 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY
8 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ  FOOD TECHNOLOGY
9 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง  FOOD TECHNOLOGY
10 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน  FOOD TECHNOLOGY
11 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE
13 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง  PE
14 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING
15 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE
16 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CERAMIC ENGINEERING
17 B6239541 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering
18 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE
19 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
20 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ  ChemE
21 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
22 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering
23 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING
24 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING
25 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม  Environmental Engineering
26 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
27 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE
28 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE
29 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.