รายชื่อนศ.
รายวิชา533370 : LEAN MANUFACTURING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071974 นางสาววิจิตรา แสนโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)40
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE10
3 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE10
4 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE10
5 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE10
6 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE10
7 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE10
8 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE10
9 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE10
10 B6116682 นายชาคริต หงษ์ศรีทอง  IE10
11 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE10
12 B6116873 นายชิตพล นิธิภัทรปัญญา  IE10
13 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE10
14 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม  IE10
15 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE10
16 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE10
17 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE10
18 B6115692 นางสาวณัฏฐณิชา สุขแก้ว  IE10
19 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
20 B6132361 นายณัฐภัทร สังข์แก้ว  IE10
21 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE10
22 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE10
23 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE10
24 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE10
25 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE10
26 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE10
27 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE10
28 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE10
29 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE10
30 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE10
31 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE10
32 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE10
33 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE10
34 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE10
35 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE10
36 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE10
37 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE10
38 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE10
39 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE10
40 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE10
41 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE10
42 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE10
43 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE10
44 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE10
45 B6111298 นางสาวสรน์สิริ พุ่มศิริ  IE10
46 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ  IE10
47 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE10
48 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE10
49 B6106188 นางสาวสุธาทิพย์ เช็ดขุนทด  IE10
50 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE10
51 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE10
52 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE40
53 B6116798 นายอนุศักดิ์ หรุ่งเป้า  IE10
54 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE10
55 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE10
56 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE10
57 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE10
58 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE10
59 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE10
60 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
61 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE10
62 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.